Samordnet planlegging og utbygging med E16

For å sikre en effektiv fremdrift i den videre planleggingen av både E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen har Samferdselsdepartementet nå gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å samordne de to prosjektene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fra E 16 gjennom Hole. <strong> Foto: Njål Svingheim

- En god samordning mellom vei og jernbane er avgjørende for at fremdriften for de to prosjektene skal bli så effektiv som mulig, i tråd med tidligere forutsetninger fra Stortinget. En slik samordning er også viktig for å ivareta hensynene til kultur, miljø og landbruk i området hvor utbyggingene skal skje, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan for E16 Skaret-Hønefoss. Neste skritt i arbeidet med kommunedelplanen var så at departementene skulle ta stilling til innsigelser fra ulike etater. 20. desember i fjor fikk Jernbaneverket i oppdrag å starte planprosessen for Ringeriksbanen. En endelig kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss nå, kunne ha ført til utfordringer for planleggingen og fremføringen av Ringeriksbanen.

Samferdselsdepartementet har derfor gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å samordne og avklare spørsmål om hvordan jernbane og ny vei gjennom Hole og Ringerike kan planlegges i forhold til hverandre, for å sikre en mest mulig effektiv videre fremdrift av de to prosjektene. I et brev til de to transportetatene legger Samferdselsdepartementet til grunn at det felles avklaringsarbeidet skal være ferdig innen 15. juni i år.

I oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet blir det også vist til at byggingen av Ringeriksbanen ,i tråd med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan, skal planlegges for tidligst mulig byggestart i perioden 2018-2023. Med forutsetningen om sammenhengende utbygging av E16 kan det dermed bli mulighet for utbygging av vei og jernbane i samme periode.

I regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet var det tirsdag 28/1 en befaring i det aktuelle området, med deltakelse av representanter fra berørte departementer og statlige etater.