Ringeriksbanen blir intercitystrekning

Jernbaneverket har nå fått i oppdrag å utrede og planlegge Ringeriksbanen. Banen skal gis samme status som de tre andre intercitystrekningene på Østlandet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjo9n av Ringeriksbanen fra en mulig trasé ved Skaret fra forrige baneutrening. <strong> Illustrasjon: Fjellanger-Widerøe/Jernbaneverket</strong>
Det settes av 20 millioner kroner til dette arbeidet i 2014, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. - Både det togtilbudet Ringeriksbanen vil inngå i, samt den forventede standarden på banen, gjør at banen får de samme kjennetegn som dagens IC-strekninger er på vei til å få. Ringeriksbanen vil bli en viktig pendlerstrekning med sin korte reisetid mellom Hønefoss, Sandvika og Oslo, sier Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

- Som en del av regjeringens arbeid for nye og mer effektive planprosesser, skal Ringeriksbanen vurderes som et OPS-prosjekt, og vi vil vurdere statlig reguleringsplan.

Ringeriksbanen er også et viktig nasjonalt prosjekt og banen skal bidra til å håndtere transportbehovet som oppstår som følge av befolkningsveksten på Østlandet. I tillegg gir den nærmere en times kortere reisetid mellom Oslo og Bergen og gjør dermed togtrafikken på strekningen mer attraktiv, sier samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet legger opp til rask fremdrift for det videre arbeidet med Ringeriksbanen. I første omgang skal det avklares forhold knyttet til hastighetsstandard, dobbeltsporet bane og konsekvenser for trasévalg. Det er videre behov for oppdaterte kostnadsanslag og nytteberegninger.

Jernbaneverket skal også gi en vurdering av om det er hensiktsmessig med statlig plan for prosjektet samt vurdere om OPS kan være aktuelt for strekningen. Samferdselsdepartementet tar sikte på at den formelle planleggingen etter plan- og bygningsloven starter opp etter at utredningen er oversendt departementet, gjennomført eventuell ekstern kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget og at det er tatt stilling til anbefalingene i utredningen.

Departementet ber også Jernbaneverket om å ta hensyn til at Ringeriksbanen nå er å regne som én av fire IC-strekninger i etatens arbeid med utbyggingsstrategien for InterCity-strekningene. Til nå har InterCity vært regnet som strekningene Oslo – Skien, Lillehammer og Halden. Regjeringen vil legge fram utbyggingsstrategien for Stortinget i forbindelse med framleggelse av statsbudsjettet for 2015.
Trasealternativer via Kroksund fra forrige baneutrening.