Ringeriksbanen og E16: Oppsummering av høringsmerknader

Jernbaneverket og Statens vegvesen har i samarbeid utredet samordnet løsning for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss gjennom kommunene Bærum (kun jernbane), Hole og Ringerike. Delrapportene har vært på lokal høring hvor det kom inn til sammen 60 merknader.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Utredningene er på overordnet nivå før planlegging etter Plan- og bygningsloven. Det er utarbeidet tre delrapporter, datert 13. juni 2014, 31. oktober 2014 og 30. januar 2015

Samferdselsdepartementet har bedt etatene gjennomføre en lokal høring av utredningsfasen. Rapportene ble sendt på høring til berørte kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn i perioden 11.02.2015 – 27.03.2015. Det ble også åpnet for at andre som ønsket det, kunne uttale seg.  Det kom inn i alt 60 merknader;  åtte fra berørte kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn, 33 fra ulike organisasjoner, foreninger og bedrifter, og 19 fra privatpersoner.
Illustrasjon som viser E16 og Ringeriksbanen ved Helgelandsmoen.