Ringeriksbanen: Kick-off for samarbeid

Ringeriksbanen er et prosjekt som skal ha rask framdrift. Jernbaneverket arrangerte torsdag det første møtet for kommuner og andre berørte. Det viste stor utålmodighet og vilje til framdrift.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Regional plan- og utviklingsdirektør Lars Christian Stendal og prosjektleder Cecilie Bjørlykke fikk gode tilbakemeldinger da de møtte kommuner og næringsliv. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
20.mars ble det en tydelig markering av at prosjektet Ringeriksbanen nå er i gang for alvor. Jernbaneverket inviterte til samarbeids- og informasjonsmøte og til stede var folk fra kommunene Ringerike, Hole og Bærum, fra Buskerud fylkeskommune, statlige instanser og næringsliv. Alle er opptatt av at framdriften i prosjektet nå må holdes.

Vanskelig men mulig
-Ringeriksbanen skal realiseres så fort som mulig, sa regional utviklingsdirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket. –Vi i Jernbaneverket er ydmyke for de utfordringene vi møter når vi skal planlegge og bygge en jernbane gjennom Hole og Ringerike. Vi forstår og er veldig oppmerksomme på de unike natur- og kulturverdiene vi skal gå gjennom. –Dette vil bli vanskelig, men det er mulig, sa Stendal.
Kulturlandskap: -Det blir vanskelig, men mulig å få fram Ringeriksbanen gjennom Hole og Ringerike, sa regional plan- og utviklingsdirektør Lars Christian Stendal. <strong>Foto: Cecilie Bjørlykke</strong>

Avklarte spørsmål
Allerede i bestillingen fra regjeringen så er det flere spørsmål knyttet til Ringeriksbanen som nå er avklart.

•Banen skal gå fra Sandvika til Hønefoss
•Banen er en del av intercityutbyggingen
•Banen skal følge framdriftsplanen for Intercityutbyggingen
•Banen skal bygges med dobbeltspor og for hastigheter inntil 250 km/t
•Banen skal ha byggestart så fort som mulig

“Byggeklosser”
Cecilie Bjørlykke er prosjektleder for Ringeriksbanen. Hun forteller at det nå er fem “byggeklosser” i prosjektet som blir avgjørende for de løsningene som skal velges. Disse fem byggeklossene er lokalisering av Hønefoss stasjon, linjeføring Hønefoss – Kroksund, kryssing av Kroksundet, påkoblingspunkt ved Sandvika og Sandvika stasjon. – Ut fra løsningene som kan velges innenfor disse byggeklossene skal vi så få fram helhetlige alternativ for banen, sier Bjørlykke. Sentralt i dette står samarbeidet mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen som skal bygge ny E16 på samme strekning. Allerede 15.juni skal Vegvesenet og Jernbaneverket presentere om og i tilfelle hvor vei og bane kan bygges sammen eller legges i samme trasé. Vegvesenet har gjort et grundig arbeid med kartlegging av mulige traseer for E 16, og sammen med det allerede utførte planarbeidet for Ringeriksbanen så gir dette planleggerne et godt grunnlag.

Videre på møtet ble det informert om at:

•Allerede uten noen videre utbygging i Oslo og vestkorridoren, ut over det som er forutsatt i Jernbaneverkets prosjekt “R2027”, er det plass til to IC-tog i timen + Bergensbanens fjerntog, noe som gir Ringeriksbanen et rutetilbud på  samme nivå som i resten av Intercityområdet
•Samarbeid med KVU Oslonavet er viktig med tanke på framtidig tilbudskonsept som blir 4-5 tog i hver retning per time
•Stiv linjeføring for jernbanen legger også premisser for vegens trasé
•Dobbeltspor er ikke dobbelt så bredt, det betyr fem meter bredere trase enn enkeltspor ( til sammen 15 meter)

Kommunene og fylket

Buskerud fylke
Fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød (H).Fylkesordfører Morten Eriksrød i Buskerud la vekt på at Ringeriksbanen er svært viktig for fylket. –Banen vil åpne for verdiskaping og vekst på både Ringerike og i Hallingdal, sa Eriksrød. Han var opptatt av å holde den stramme framdriften det er lagt opp til og at man sammen med E16-prosjektet finner fram til gode løsninger. Med Ringeriksbanen og det som etter hvert vil skje mellom Bergen og Voss, ser vi at Bergensbanen kan få et virkelig kraftig løft, sa Eriksrød.

Hole
Hole komunes ordfører Per Berger tok utgangspunkt i kommunens anbefalinger og vedtak for E-16. - Vårt råd er at korridorvalget som er vedtatt for veien også må følges for banen, sa Berger. Vi ønsker at det vurderes en felles bru med veien og at denne legges lengst mulig sør i Kroksundet. Ordfører i Hole, Per Berger (H).Vi ønsker også primært at det legges opp til et stoppested ved Elstangen dersom det er mulig, om ikke må det legges opp til stoppested på Vik, sa Berger. –Vi i Hole var for øvrig vel tilfreds med Åsatraseen der stoppested på Sundvollen var lagt inn, la han til. Åsa-traseen er fortsatt med i vurderingene.  –Vi i Hole vil gjerne bistå i arbeidet for å finne mulige løsninger, ring meg gjerne på 17.mai om så er, smilte Berger.

Ringerike
Ringerike kommunes ordfører Kjell B Hansen var opptatt av de mulighetene Ringeriksbanen vil gi for kommunen og regionen.

  –Vi begynner nå å ruste oss for det eventyret Ringeriksbanen blir for oss, sa Hansen. Vi legger til rette for bolig- og næringsutvikling og vi skal omforme byen for  kollektivløsninger, gange og sykkel inn mot knutepunkter i stedet for dagens privatbilbaserte transport. Her er det allerede utredninger i gang og Hansen viste til arbeidet med en egen KVU Hønefoss i regi av Statens vegvesen.Ordfører i Ringerike, Kjell B Hansen (Ap) –Ringerike kommune ber om at Staten tar ansvar som planmyndighet for både bane og veg. –Vi forventer høy framdrift og rask avklaring i spørsmålet om hvor stasjonen skal plasseres, og vi er veldig utålmodige, understreket Hansen.

Bærum
Bærums ordfører, Lisbeth Hammer Krogh la vekt på at samarbeidet med Buskerud-kommunene er veldig viktig for Bærum. –Vi ser hvor viktig det er å åpne nye områder for bosetting og som har gode, raske og miljøvennlig transportløsninger inn mot Oslo-området, sa Krogh. Bærum ønsker også at banen får en stasjon ved Bjørum der kommunen har regulert et større boligområde i nærheten.  Ordføreren kom også med en viktig avklaring vedrørende Sandvika stasjon. –Ringeriksbanen blir så viktig for oss at vi er villige til å gjøre alt vi kan for å få til en utvidelse av Sandvika stasjon til seks plattformspor dersom dette blir nødvendig, sa Krogh. Hun skisserte så muligheten for å bygge to nye spor i Sandvika over dagens bussterminal.

I møtet fikk de 60 frammøtte også en grundig gjennomgang fra prosjektleder Gert Myhren i Statens vegvesen. Han redegjorde for de ulike beslutningene som  ligger bak planarbeidet for veg og bane på strekningen. Og ikke minst viste han alle konfliktområdene som prosjektene vil møte når traseene skal velges.  Inger Kammerud som er Vegvesenets prosjektleder for KVU Hønefoss presenterte hvordan Ringeriksbaneprosjektet påvirker arbeidet med nye transportløsninger i Hønefoss.

Norsk ornitologisk forening ved Viggo Ree kom på slutten av møtet med en oppfordring om å legge stor vekt på hensynet til våtmarksområdene og fuglelivet slik at Norge ikke havner på Ramsarkonvensjonens såkalte “svarteliste”. –Det skal vi gjøre alt for å unngå, repliserte regional plan-og utviklingsdirektør Stendal.

Svarte på spørsmål: Fv: Nina Tveiten (påkobling Hønefoss og Sandvika), Bjørn Kummeneje (alternativutvikling), Torben Brand(kapasitetsutredning og tilbudskonsept), Cecilie Bjørlykke (prosjektleder) og Lars Christian Stendal (regional plan- og utviklingsdirektør).

Nesten 60 interesserte fra kommuner, fylkeskommunene, statlige instanser og andre berørte hadde møtte fram på Ringeriksbanens "Kick-off-møte" på Sundvollen.