Overordnet prosjektplan klar for Ringeriksbanen

Jernbaneverket har fått på plass kjernegruppen som skal arbeide med utredningsoppdraget for Ringeriksbanen og overordnet prosjektplan er nå send Samferdselsdepartementet. Kjernegruppen omfatter både Statens vegvesens og Jernbaneverkets ressurser.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.


Her er milepælene i prosjektplanen som er oversendt Samferdselsdepartementet: 

M1: Hovedgrep og byggeklosser; aktuelle løsninger på kritiske punkt: april/mai

De prinsipielle avklaringene for alle utbyggingsalternativene; Stoppmønster, tilbudsstruktur og infrastruktur og handlingsrommet/mulighetsrommet for de ulike “byggeklossene” vil være klare i overgangen april/mai. Løsningene kvalitetssikres mot Jernbaneverkets parallelle prosesser.

Sammen med hovedgrep for utbyggingsalternativene og aktuelle løsninger på kritiske punkt, leveres forslag til case og opplegg for hvordan studien av ulike OPS-modeller (finansiering)  kan gjøres.

M2: Aktuelle utbyggingsalternativer/samordning med Statens vegvesen: 15. juni

I fase 2 skal det avklares om og hvor det etter en faglig vurdering bør planlegges med felles korridor for veg og jernbane. Felles avklaringsarbeid skal være ferdig til 15. juni 2014, resultatene leveres Samferdselsdepartementet.

I tillegg til leveransen av utbyggingsalternativer skal det gjøres en overordnet vurdering av om tidsmessig sammenfall av vei/baneutbygging kan lede til gevinster i planleggings og utbyggingsfasen.

Etter denne milepælen utvikles utbyggingsalternativene videre til et detaljeringsnivå som er egnet for kostnadsberegning.

M3: Resultater fra samfunnsøkonomiske analyser: september/oktober

Resultater fra de samfunnsøkonomiske analysene foreligger i siste del av september. Resultatene gir grunnlag for siling, anbefaling av videre planprosess og vurdering av ulike modeller for OPS

M4: Rapportering fra utredningsfasen: 31. oktober

Rapport fra utredningsfasen foreligger 31. oktober

M5: Beslutningspunkt

Neste trinn i planprosessen besluttes: Oppstart av offentlig planprosess.