Høring Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss

Jernbaneverket og Statens vegvesen har i samarbeid utredet samordnet løsning for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss gjennom kommunene Bærum (kun jernbane), Hole og Ringerike. Utredningene er på overordnet nivå før planlegging etter Plan- og bygningsloven. Høringsfrist 27.mars 2015.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.


Det er utarbeidet tre delrapporter, datert 13. juni 2014, 31. oktober 2014 og 30. januar 2015.
Utredningene er sendt på høring til berørte kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn. Andre som ønsker å uttale seg, er velkommen til å gjøre det.
 
De tre delrapportene er tilgjengelige på denne internettsiden. Dersom man har behov for papirkopier, kan disse bestilles fra Jernbaneverket eller Statens vegvesen, se kontaktopplysninger nedenfor.
 
Den første delrapporten, datert 13.06.2014, inneholder blant annet en drøfting av ulike planprosesser og framdriftsplaner. Den viktigste konklusjonen i den første delrapporten er at de to prosjektene kan og bør planlegges samordnet.
 
Den andre delrapporten, datert 31.10.2014, har korridorvalg som hovedtema. Her anbefaler Jernbaneverket og Statens vegvesen å forkaste løsningen med jernbane om Åsa. Rapporten inneholder også blant annet informasjon om kostnader og samfunnsøkonomi, samt en vurdering av OPS (Offentlig Privat Samarbeid), som etatene ikke anbefaler for dette prosjektet. Videre følger rapporten opp første delrapport med en revidert tidsplan som viser raskest mulige framdrift.
 
Den tredje delrapporten, datert 30.01.2015, er en silingsrapport som inneholder Jernbaneverkets og Statens vegvesens anbefaling av hvilken løsning for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss som bør legges til grunn for videre planlegging, og det faglige grunnlaget for denne anbefalingen. Det er særlig denne anbefalingen etatene ønsker merknader til i høringen.
 
Høringsfrist 27. mars 2015. Høringsuttalelser merkes «Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss» og sendes til Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar eller som e-post til postmottak@jbv.no 
 
Spørsmål om prosjektene og høringen kan rettes til:
Jernbaneverket ved Cecilie Bjørlykke, bjocec@jbv.no   tlf 47481775
Statens vegvesen ved Gert Myhren, gert.myhren@vegvesen.no  tlf 32214350 / 994 21355