Anbefaler felles prosjekt for Ringeriksbanen og E16

Statens vegvesen og Jernbaneverket anbefaler at den videre planleggingen av E16 og Ringeriksbanen gjennomføres som et felles prosjekt. Etatene anbefaler også at videre planlegging gjøres som en statlig plan.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.


Jernbaneverket og Statens vegvesen har nå sendt over sine anbefalinger med hensyn til det videre planarbeidet for E16 og Ringeriksbanen til Samferdselsdepartementet.

Felles prosjekt

 – Vi er enige om at det vil være en stor fordel om videre planlegging legges opp som et felles prosjekt, sier regional strategidirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket. Erfaringene har vist at dersom prosjektene skal bygges ut i samme område så må det en tett samordning til for at det ene ikke skal komme i veien for det andre, og for å få til den beste løsningen samlet sett.

- Prosjektene berører store nasjonale verdier og erfaringene har vist oss at det er konfliktfylt og medfører mange innsigelser når vi skal bygge ut store samferdselstiltak på strekningen fra Kroksund til Hønefoss, sier prosjektleder Nils Brandt  i Statens vegvesen. Derfor anbefaler vi også at det videre planarbeidet gjennomføres som en statlig plan.
Etatene fikk i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å se på om det etter en faglig vurdering er mulig og hensiktsmessig å planlegge og bygge ut veg og bane i samme korridor på strekningen. -Det felles utredningsarbeidet har vist oss at dette er mulig og at finnes flere mulige traseer for en slik eventuell felles utbygging, sier Stendal og Brandt.
 I det arbeidet som til nå er utført har Vegvesenet og Jernbaneverket i fellesskap sett på mulighetene for felles løsninger på hele eller deler av strekningen fra Kroksund til Hønefoss. Det videre utredningsarbeidet fram mot 31. oktober skal avklare hvilke utbyggingsalternativer det er aktuelt å videreføre i en påfølgende planfase. Etatene anbefaler at også utredningsarbeidet videre fram mot 31. oktober gjennomføres som et felles prosjekt.

Samspill for beste løsning

- Vi er opptatt av at vi gjennom utredningsarbeidet får et grunnlag for å anbefale et videre planløp som gir rom for samspill og reell medvirkning, sier Brandt. Vi anbefaler derfor at det gjennomføres en felles kommunedelplan for aktuelle traseer. Der vil alle berørte kunne komme med sine innspill, samtidig som det tas hensyn til det politiske ønsket om en raskest mulig planprosess.

Mest aktuelt

Det er tidligere gjort omfattende utredninger for både veg og bane på strekningen. Med bakgrunn i dette mener de to etatene at en løsning med både veg og bane over Kroksund er mest aktuelt. Det anbefales derfor at også det videre arbeidet fram mot 31. oktober gjøres i felleskap. Planfasen som følger etter utredningsfasen vil gi  grunnlag for å vurdere om selve utbyggingsfasen bør gjennomføres som et felles prosjekt, slik det nå gjøres eksempelvis for E6 og Dovrebanen langs Mjøsa.

Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler felles prosjekt for Ringeriksbanen og E 16.