Rivearbeid og planlegging

De nye togsporene til Follobanen og til Østfoldbanen skal gå i trasè under deler av Middelalderparken i Oslo. For å sikre en god trasè for det nye dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski,må blant annet bygningen Borgen rives.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Oslo kommune har gitt Jernbaneverket rammetillatelse for riving av Borgen. Follobaneprosjektet avventer å få det som kalles igangsettingstillatelse. Det er nødvendig å rive Borgen og få gjort annet forberedende arbeid, slik at Follobanen kan bygges som planlagt. Riving av Borgen er forutsatt i den godkjente reguleringsplanen for Bjørvika. Også i forslaget til reguleringsplan for Follobanen, som er til behandling i Oslo kommune, er det lagt til grunn av Borgen må rives fordi sporene skal gå rett under tomten der bygningen nå står.

Follobaneprosjektet er Norges største landbaserte prosjekt i nyere tid og blir innerste del av InterCity-utbyggingen sydover fra Oslo.

Planlegging og samarbeid
Mange undersøkelser og et samarbeid med blant andre Riksantikvaren og Oslo kommune, ligger bak valget av trasé for den nye Follobanen gjennom Gamlebyen. Sporene skal gå fra Oslo S til det som blir tunnelmunningen inn under Ekebergåsen. Herfra skal Jernbaneverket bygge det som blir Norges hittil lengste jernbanetunnel.

Traséen skal gå i en kulvert som skal dekkes over og inngå i grøntområdet. Det er ikke mulig å legge sporene i tunnel under den gamle, store bygningen uten at den rives.  Sporene ville bli for “bratte” og sammenkoblingen til Oslo S ville ikke bli teknisk god nok. En slik løsning er i strid med teknisk regelverk.

Sentral bydel
Som en del av planen for bygging av Follobanen, har Riksantikvaren sammen med Oslo kommune og Jernbaneverket funnet fram til en løsning som gir vern og utvikling for Middelalderparken og en sikker og effektiv jernbane. Forslaget, som inngår i reguleringsplanen, vil blant annet føre til at grøntområdet i Middelalderparken blir nær dobbelt så stort som det er i dag.

Borgen ble tidligere eid av Rom Eiendom.  Bygningen har i mange år vært leid ut midlertidig som verksted for kunstnere og andre. Jernbaneverket har forlenget leieavtaler og samarbeidet med enkelte av leietakerne som har hatt problemer med å finne gode nok verksteder i Oslo. Alle leietakerne har flyttet ut av bygningen.

Jernbaneverket har inngått avtale med entreprenøren Norsk Gjenvinning, som er i gang med å rydde området rundt Borgen.

Den nye banen blir bygd for å gi et bedre togtilbud til pendlere og andre inn og ut av Oslo sydover, i en tid med sterk befolkningsvekst i denne delen av landet. Follobanen kan ifølge beregninger gi 11 000 flere kollektivreisende per døgn i Oslo-området og 67 % økning i togpassasjerer frem til Oslo S i rushtid.