Middelalderparken tar form

Plan- og bygningsetaten, Riksantikvaren og Jernbaneverket har valgt ut tre arkitektteam som skal arbeide videre med utviklingsplaner for Middelalderparken. De tre partene, samt Kulturetaten og Byantikvaren, samarbeider fordi den nye Follobanen skal bygges under Middelalderparken.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Follobanen, som blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst-over fra Oslo, skal legges i en overdekket betongtunnel i skjæringen ”Klypen”, som i dag deler Middelalderparken i to. Deretter skal deler av området bl.a. tilbakeføres til middelalderens terreng. Det skal arbeides med løsninger som fører til at parkens grøntareal fordobles og kulturminnene løftes bedre fram. Samtidig skal det tilrettelegges for å gjøre område attraktivt for lokalmiljøet.

Tidlig høsten 2013 ble parallelloppdraget for Middelalderparken kunngjort, og det kom inn 18 søknader. Tre team ble valgt ut til å delta i parallelloppdraget. Alle teamene er, slik det ble stilt krav om, bredt sammensatt av kompetanse innenfor landskapsarkitektur, arkitektur, billedkunst med mer. Teamene startet sitt arbeid i midten av oktober, og vil sluttføre arbeidet ultimo februar 2014.

De tre teamene
  • Rambøll Norge AS (Oslo), med Landskapsfabrikken AS, Carl Viggo Hølmebakk AS, Norsk institutt for Kulturminneforskning (NIKU), Conventor og kunstner Knut Wold.
  • SLA as (København), med PIR II Oslo AS, Dr. techn. Kristoffer Apeland AS, Civitas, Rådgjevande Arkeologar og kunstner Morten Stræde.
  • Landskap Design AS (Bergen), med Saunders Arkitektur AS, Rehwaldt Landschaftsarchitekten BDLA, CP-Norway AS, Jan Lohne Arkitekter AS og kunstner Magne Vangsnes.

Føringer
De tre teamene arbeider i hovedsak ut fra de samme premissene, og noen av disse er absolutte. Det gjelder for eksempel jernbanekulvertens nøyaktige plassering, og forbudet mot fysiske inngrep i middelalderruinene. Likevel har de tre teamene fått tildelt hvert sitt fokusområde.
• ”Historieparken” (Rambøll Norge as med samarbeidspartnere) skal ha særlig fokus på bevaring og formidling av kulturminnene og historien.
• ”Bydelsparken” (SLA as med samarbeidspartnere) skal ha et særlig fokus på parken som sted for aktiviteter og rekreasjon for en stadig voksende lokalbefolkning.
• ”Eventparken” (Landskap Design as med samarbeidspartnere) tar utgangspunkt i Middelalderparken som arena for store arrangementer, slik som Øyafestivalen.