Konkurranse om utforming av Middelalderparken

Den viktige Middelalderparken i Oslo skal rustes opp og få ny utforming. Et parallelloppdrag lyses ut. Bak konkurransen står flere etater som har samarbeidet om valg av best mulig trasé for den nye Follobanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Teknisk skisse: Den nye løsningen for Middelalderparken gir mer vern og nær dobbelt så stort tilgjengelig parkområde (skravert grøntareal blir nytt). Nye Follobanen legges under bakken.Mens Middelalderparken ryddes etter Øya-festivalen, planlegges utbedringer av det som i 1999 ble valgt til Oslos tusenårssted.

Det er Riksantikvaren, Jernbaneverket og Oslo kommune ved Byantikvaren, Plan- og bygningsetaten og Kulturetaten som står bak de nye planene for parken.

Bedre utnyttelse av området:
Når byggingen av Follobanen (dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski) står ferdig, skal Middelalderparken få et parkområde som er nesten dobbelt av det det er i dag – og kulturvernet skal styrkes. Samarbeidet om dette inngår i forslaget til reguleringsplan for Follobanens trasé gjennom Oslo kommune. Forslaget til reguleringsplan er til behandling i kommunen.
Follobanen er planlagt i en betongkulvert under en del av Middelalderparken. Over kulvertlokket – og på øst- og vestsiden, skal et sammenhengende terreng opparbeides som park. Området skal opparbeides på grunnlag av en landskapsplan. Det er utarbeidelse av denne landskapsplanen som nå blir lyst ut via den offentlige portalen Doffin.

Føringer:
I programmet for parallelloppdraget står det at samarbeidspartene ønsker å sikre at reetableringen av Middelalderparken skjer i tråd med reguleringsplanen, med respekt for nasjonale kulturminneverdier og på grunnlag av helhetlige landskapsplaner for hele Middelalderparken.

Hensikten med parallelloppdraget er å belyse ulike muligheter og ideer for en fremtidig helhetlig utforming av Middelalderparken. Målet er å opparbeide parken slik at det tidligste Oslo ivaretas og formidles på best mulig måte, samtidig som parken skal fungere som et viktig rekreasjons-område og kunne være en arena for store arrangementer.

Kontraktsinngåelse for oppdraget skal etter planen skje 1. oktober.

Det skal utarbeides tre alternative landskapsplaner som skal danne basis for utarbeidelse av den endelige landskapsplanen for Middelalderparken.

Illustrasjon over Follobanen fra Oslo S og inn i EkebergåsenDe tre oppdragene har følgende temaer:
HISTORIEPARKEN: Middelalderparken har nasjonal kulturminneverdi. Hovedfokus for dette oppdraget skal være på bevaring og formidling av kulturminnene – både de synlig og de skjulte- og Oslos middelalderhistorie.

BYDELSPARKEN: Middelalderparken er et viktig rekreasjonsareal i en bydel der befolkningen øker dramatisk. Hovedfokus for dette oppdraget skal være lokalbefolkningens behov for en ”bydelspark” til ulik bruk, inkl. barn og unges behov.

EVENT-PARKEN: Middelalderparken, med sin spektakulære beliggenhet og historie, er også arena for store arrangementer. Eksempler på slike arrangementer er Øyafestivalen, Oslo Middelalderfestival og St. Hallvards dag som arrangeres årlig i Minneparken. Hovedfokus for dette oppdraget skal være å tilrettelegge for slike arrangementer.

Middelalderparken; vakker, formålstjenlig og robust
Parallelloppdraget skal sikre at Middelalderparken:

  • lager gode rammer rundt det nasjonalt viktige kulturminnet Middelalderbyen Oslo
  • gir rom for mulige aktiviteter og arrangementer for besøkende og for bydelens beboere
  • knyttes sammen med resten av Gamlebyen og middelalderbyen. Parken skal være et rekreasjonsområde og samlingspunkt for bydelens befolkning.

Prosjektet vil føre til at hele Middelalderparken, med få unntak, får sammenhengende park fra bebyggelsen i Oslogate og ned til vannspeilet på Sørenga. Totalt blir det tilgjengelig grøntarealet i Middelalderparken 60-65 dekar, mens det i dag er 30 - 35 dekar (ekskl. vannspeilet). Anlegget kan trolig stå ferdig i 2020.