God avtale om Borgen

Jernbaneverket har inngått avtale om at leietakere i Borgen kan leie inntil 15. september hvis de ikke før den tid har funnet seg nye lokaler.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Løsningen er del av et forlik Follobanen har tilbudt fordi en leietaker protesterte mot oppsigelsen. For Jernbaneverket er det viktig at riving av bygningen Borgen i Oslo går som planlagt. Jernbaneverket er fornøyd med forliksavtalen fordi det er nødvendig å rive Borgen i tide før anleggsarbeidene for den nye Follobanen starter og fordi det er viktig å finne gode løsninger sammen med omgivelsene.

Spor traséen for nytt dobbeltspor fra Oslo S til trafikknutepunktet Ski, går rett over grunnen der Borgen nå står. Follobanen, som er Norges hittil største samferdselsprosjekt, er en svært viktig del av intercity-utbyggingen. Det er ventet stor befolkningsvekst i områdene rundt Oslo og det er nødvendig å tilby bedre kollektivtilbud.

Andre løsninger vurdert
Riving av Borgen er en forutsetning for den sporplanen Jernbaneverket nå har for den nye Follobanen. Det har tidligere vært vurdert ulike løsninger. Den løsningen man nå har, med fire spor i det som kalles Klypen, er den løsningene som parter, inkludert Riksantikvaren, mener gir minst konflikter i forhold til viktige kulturminner og god togtrafikk inn og ut av Oslo S.

Viktig aktivitet
Jernbaneverket har kjøpt Borgen av ROM Eiendom AS og avtalene mellom ROM og leietakerne løp ut 1. juli, da Jernbaneverket tok over bygget.

Borgen ble bygget i 1915-16 og er et kjent landemerke ved innkjøringen til Oslo S. Huset var opprinnelig lokomotivstall og verksted, men har vært brukt til forskjellige formål. De siste årene har Borgen stort sett vært brukt til næringsvirksomhet, lager- og kulturformål. Blant annet har mange band hatt øvingslokaler der og kunstnere har hatt atelier.
De fleste leietakerne har nå flyttet ut. I underkant av 20 er igjen og kan få noe lengre tid på seg for å finne nye arbeidslokaler.

Riving forberedes
I Jernbaneverket arbeider Follobaneprosjektet med rivningsprosessen. Før rivningssøknaden sendes inn til kommunen, kreves det tillatelse fra Riksantikvaren. Brevet til Riksantikvaren ble sendt første uken av juni. Det er også krav om å sende ut nabovarsel om riving. Dette er gjort og fristen for innspill fra naboer var 1. juni.

For å forberede riving har Jernbaneverket bestilt og mottatt en Miljøsaneringsrapport. Det er komplisert å rive en gammel, stor bygning i et tett bebygd strøk. I mars i år hadde Jernbaneverket og Plan- og bygningsetaten i Oslo derfor en forberedelseskonferanse for å se på ulike hensyn man må ta.

Riving av Borgen er forutsatt i Jernbaneverkets forslag til reguleringsplan for Follobanen gjennom Oslo. Også i reguleringsplan for Bjørvika, Bjørvikaplanen, er Borgen forutsatt revet (på grunn av bygging av park/museum).

Follobanen skal inngå avtale med en entreprenør som skal utføre selve rivningen. Etter 15. september blir bygget forseilet og forberedelser blir gjort før bygget etter planen tas ned i januar.

Historisk område del av Øyafestivalen
Jernbaneverket Utbygging har tatt over den delen av eiendommen som skal brukes til jernbaneformål. Det øvrige arealet eies av ROM Eiendom AS og Oslo kommune og er regulert til kulturhistoriske formål og museumspark m.m.

Det som nå er jernbanens område rundt bygningen Borgen, blir en del av Øyafestivalen også i år. Follobanen og Øyafestivalen har inngått en avtale om at festivalen gratis kan bruke en del av jernbanens uteområde ved Borgen. Avtalen mellom Øyafestivalen og Follobanen gjelder for festivalperioden 1. august til 15. august i år. Avtalen gjelder blant annet for parkeringsplasser og grøntarealer.

 –Det er viktig for Jernbaneverket å samarbeide godt med omgivelsene, sier Follobanens prosjektsjef Anne Kathrine Kalager.