Forbereder Oslo S for Follobanen

Våren 2013 starter Jernbaneverket klargjøring av deler av Oslo S for fremtidig bygging av Follobanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Flere eldre bygninger ('Borgen' inkludert) og jernbanetekniske installasjoner mellom Oslo S og Gamlebyen skal fjernes før bygging av Follobanen starter. På sikt vil dette arbeidet gi en raskere utbygging samt bedre kapasitet og driftssikkerhet på Østfoldbanen.

I tillegg skal deler av Middelalderparken også klargjøres for en samfunnsnyttig utvidelse av grøntområdet i samarbeid med Oslo kommune og Riksantikvaren.

– Noen anleggsarbeider vil være synlig og skape støy for de nærmeste naboer. Vi har derfor planlagt en rekke tiltak for å redusere ulempene for omgivelsene. Fordi vi jobber i et kulturhistorisk område, vil samarbeidet med Riksantikvaren og Oslo kommunen være avgjørende for oss, sier Bjørn Brathaug, prosjektleder på Follobanen.

Oversikt over deler av Oslo S og Middelalderparken hvor arbeidene skal foregå

Riving av gamle bygninger
I Jernbaneverkets område ved Middelalderparken finnes det i dag flere bygninger som er forutsatt revet for fremtidig utvikling. Ved å fjerne disse bygningene vil Follobanens innføring til Oslo S kunne gjennomføres raskere. Samtidig vil omlegging av Østfoldbanen ved Oslo S bli mer oversiktlig når gammel infrastruktur er ryddet vekk.

Riving av bygningene ved Oslo S og i Middelalderparken skal utføres etter miljøforskriftene. Massene blir sortert og levert til godkjente mottak for gjenvinning. Alle farlige stoffer blir behandlet som farlig avfall på egne spesialmottak.

– Det blir lagt stor vekt på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i tilknytning til rivearbeidene. Vi ønsker å redusere ulempene ved for eksempel rengjøre lastebilene som skal ut på det offentlige veinettet. Støyen vil bli relativt beskjeden, fordi entreprenøren vil fjerne bygningsmassene i små deler, forteller prosjektleder Brathaug.

Rivearbeidene vil pågå frem til sommerferien.

Jernbanetekniske arbeider
Det skal også fjernes gamle jernbanetekniske installasjoner som skinner, el-skap og master for kontaktledning. Arbeidet omfatter også etablering av provisoriske kabelkanaler og mange kilometer med nye signal kabler.

I uke 30 og 31 skal togtrafikken på Østfoldbanen stanses for å kunne koble sammen og ta i bruk de nye kablene. NSB vil i denne perioden tilby alternativ transport for reisende.

Grunnforsterkninger for Østfoldbanen
Østfoldbanen skal legges i bro over Follobanen trasé ved Loenga. I denne sammenheng skal det settes ned stålkjernepæler og spunter for å forberede denne bro-løsningen. Disse arbeidene starter i slutten av april og vil foregå utover sommeren.

– Spunting og peling skaper dessverre en del støy. Tiltak for å dempe støy blir derfor prioritert og arbeidene vil i størst mulig grad foregå på dagtid. Unntaket er når trafikken blir stanset i ukene 30 og 31. Dette blir to meget hektiske uker da vi er nødt til å jobbe døgnkontinuerlig for å klare fremdriften, forklarer Brathaug.

Kartlegging av kulturminner
Ved Bispegata skal Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) gjennomføre arkeologiske utgravningene for å kartlegge eventuelle kulturminner før bygging av Follobanen settes i gang. Dette vil sikre at kulturhistorien i Gamlebyen ikke ødelegges i anleggsfasen.

Arbeidene vil pågå fra april til september, avhengig av hvilke funn som blir avdekket.

– Vi planlegger for at arbeidet skal være til minst mulig sjenanse for omgivelsene. Naboer og berørte får informasjon i posten før arbeidet starter, og vi holder god kontakt med bydelsoverlegen i Gamle Oslo. Vårt mål er å sikre et enda bedre togtilbud, sier Brathaug.

Naboinformasjon fra Follobaneprosjektet om arbeid siste helgen i april og i sommer er sendt ut til flere hundre naboer i Gamlebyen.