Nye Follobanen avdekker viktig fortid

Arkeologer har funnet det som kan være cirka 100 graver ved anleggsområdet for den nye Follobanen. Gravene tilhører Nikolaikirkens kirkegård og ligger i Middelalderparken i Oslo. Utgravingen er en del av Jernbaneverkets forberedelser før bygging av Follobanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Ett av rundt hundre skjeletter som er funnet i Middelalderparken i sommer (kilde: Norsk instiutt for kulturminneforskning)- Gravfunnet i Middelalderparken påvirker ikke fremdriften for utbygging av Follobanen slik vi kjenner forholdene, sier prosjektdirektør Erik Smith, og støtter seg til arkeologenes plan for utgraving av funnstedet.

Follobaneprosjektet er Norges største samferdselsprosjekt og mye arbeid skal gjøres før banen står ferdig, etter planen i slutten av 2021.
- Som en del av Follobaneprosjektet skal skråningen fra gravstedene til den nye traseen sikres og stabiliseres. Vi har et godt samarbeid med arkeologene og har tatt høyde for viktige arkeologiske utgravinger i Middelalderparken når det gjelder fremdriftsplaner og budsjett, sier Follobanens prosjektdirektør.

Ruinen av Nikolaikirken ble fjernet under gravingen av Smålensbanen (Østfoldbanen) i 1877-79, og man har antatt tidligere at det meste av kirkegården forsvant i forbindelse med dette.

Samarbeid om funn 
Hele funnstedet er cirka 30 meter langt og to-tre meter bredt. Det er Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), på oppdrag fra Riksantikvaren, som står for utgraving, vitenskapelig dokumentasjon og analyse av gravene.

Innenfor Jernbaneverkets anleggsområde er hele funnstedet inngjerdet og sikret, presenninger lagt ut og telt satt opp. Anleggsplakater formidler at det er forbudt å ta seg inn på anleggsområdet. Det er vakthold for å sikre både publikum og utgravingene.
 

-Funnet av Nikolaikirkegården er viktig og vil bidra til å øke vår kunnskap om middelalderbyen Oslo, forteller NIKUs utgravningsleder, arkeolog Egil Bauer.
Forrige gang det ble gravd ut skjeletter i et visst omfang i Oslo, var ved Olavsklosteret i 2004. Det ble da funnet skjelettdeler fra 44 individer.
-Omfanget av graver denne gang er betydelig større og mange hele individer er bevart. Vi kommer derfor til å ta flere vitenskapelige prøver enn vi noen gang har gjort ved tidligere gravfunn, for å få mest mulig informasjon om de som ble gravlagt her, sier Bauer og legger til at gravene trolig er fra 1200/1300-tallet og flere hundre år fremover i tid.

Arkeologene skal flytte skjelettene for å kunne gjøre ytterligere vitenskapelige undersøkelser. På grunn av alderen omfattes kirkegården og skjelettene av Kulturminneloven, ikke av Gravferdsloven. Hele funnstedet skal sikres av NIKU før de forlater området.

Jernbanen og Middelalderparken
Den nye Follobanen, som er innerste del av Intercity-utbyggingen sør-øst for Oslo, skal gå i en overdekket betongtunnel under en del av Middelalderparken. I den godkjente reguleringsplanen for dobbeltsporet er det en forutsetning at det blir laget en landskapsplan for opparbeiding av Middelalderparken etter at byggearbeidet er ferdig. Fra bebyggelsen i Oslo gate skal det etableres et sammenhengende terreng gjennom Middelalderparken og ned til vannspeilet. I dag deler sporområdene den øvre delen av parken i to. Når arbeidet er gjort får Middelalderparken et nesten dobbelt så stort grøntområde som det dagens park har.

Det er gjennomført et parallelloppdrag, lyst ut av Oslo kommune, Riksantikvaren og Jernbaneverket, for å få innspill til hvordan kulturminner, bydelen, arrangementer med mer kan ivaretas best mulig i “nye” Middelalderparken. Jernbaneverkets tilrettelegging skal skje i tråd med reguleringsplanen, inkludert landskapsplanen og anleggsområdet skal være opparbeidet når Follobanen settes i drift. 
 

Les mer om selve utgravingen og historikken på NIKUs internettsider.

Kontaktperson i Norsk institutt for hulturminneforskning (NIKU):
Utgravingsleder, arkeolog Egil Bauer Tlf.: 452 05 173 E-post:
egil.bauer@niku.no
 
Arkeologene graver ut et skjelett fra en grav i Middelalderparken (kilde: Norsk instiutt for kulturminneforskning)