Derfor kobles Follobanen til Oslo S

Follobanens kobling direkte til Oslo S, vil sikre en reell mulighet for å øke trafikken mellom Oslo og Ski. Denne koblingen er også en del av en større kapasitetsplan for å skille togtrafikken etter hastighet og stoppmønster.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

- Når vi bygger en framtidsrettet jernbane er det et krav at infrastrukturen gjør det mulig å atskille trafikken med saktekjørende og hurtige tog. På denne måten unngår vi det vi kaller rute-messige bindinger, som i praksis betyr mindre kapasitet og dårligere fremkommelighet på jernbanenettet, opplyser Christian Knittler, Jernbaneverkets seksjonssjef for kapasitet.

Atskilt trafikk
Det Knittler skisserer er én av hovedårsakene når det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski, skal bygges helt inn til Oslo S. Denne direkte koblingen åpner for at togtrafikken på Østfoldbanen og Follobanen kan planlegges og utvikles uavhengig av hverandre fordi banene ikke vil ha felles infrastruktur på deler av strekningen.

- Dette er en forutsetning for at jernbanen skal kunne ta unna den forventede trafikkøkningen de neste årene. Dersom vi kobler Follobanen til Østfoldbanen før Oslo S, reduserer vi Follobanens effekt til å bare gi redusert kjøretid for regionaltrafikken. Vi  mister kapasitetseffekten for samtlige tog. Dette er en dårlig løsning, understreker Knittler.

Direkte kobling til Oslo S er en forutsetning for at Follobanen skal gi øke kapasiteten mellom Oslo og Ski.

Uavhengige togveier
Kapasitetsutfordringen for dobbeltsporede jernbanestrekninger er knyttet til endestasjonene, der togene må dele den samme inn- og utkjøringen. De kritiske punktene der togene passerer hverandre i motsatt kjøreretning kalles ”dimensjonerende sporkryss”. Knittler advarer mot å ha for høy trafikk over disse.

- Å kjøre flere enn cirka seks til åtte tog per time i hver retning over et slikt punkt, begrenser fleksibiliteten i ruteplanen. Med en innføring av Follobanen helt inn til Oslo S, blir det mulig å ha ett dimensjonerende sporkryss for Østfoldbanen og ett eget for Follobanen. En slik utforming gir mulighet for uavhengige togveier til både Østfold- og Follobanen, noe som helt klart er en fordel, sier Knittler.

Trafikkseparasjonen er nøkkelen til en betydelig kapasitetsøkning. Romeriksporten og Asker-banen er gode eksempler der Jernbaneverket drifter parallelle banestrekninger for forskjellige tog-kategorier.

Flaskehalsene på disse strekningene er nettopp steder der banene må dele felles infrastruktur. Disse faglige avveiningene er bakgrunnen når Jernbaneverket understreker at Follobanen ikke skal ha felles infrastruktur med Østfoldbanen, opplyser seksjonssjef Christian Knittler i Jernbaneverket.

Innholdet i denne artikkelen er også publisert 29.11.2011.