Oslo S

Når Follobanen står ferdig i slutten av 2021 har Jernbaneverket fått på plass et firespors linjesystem inn mot Oslo S og andre forbedringer er også gjort på sentralstasjonen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Follobaneprosjektets innføring av spor til Oslo S omfatter bygging av Follobanen på strekningen fra Oslo S, gjennom en del av kulturvernområdet Middelalderparken, til tunnelinnslaget i Ekebergåsen, samt omlegging og ombygging av spor til Østfoldbanen fra Oslo S til Sjursøya.

Mellom Oslo S og den lange tunnelen må byggingen av Follobanen tilpasses annen togtrafikk inn og ut av hovedstaden. Banen skal bygges med forbindelse til flere sporplattformer uten å komme i konflikt med annen trafikk. De nye traséen går gjennom deler av Middelalderparken i Oslo, som er et område med stor arkeologisk og historisk betydning. Riksantikvaren, Oslo Kommune og Jernbaneverket har kommet fram til en felles løsning for kulturvern i dette området. Samarbeidet vil føre til en landskapsplan for området og at Middelalderparkens grønne område blir nesten dobbelt så stort som det er i dag.

De viktigste arbeidene er:

  • Bygging av en 600 m lang betongtunnel for Follobanen og Østfoldbanens spor gjennom Middelalderparken og Klypen området.
  • Etablering av byggegrop og videreføring av betongtunnelen under de eksisterende jernbanesporene på Loenga.
  • Klargjøring og forskjæring for innslaget til Follobanens lange tunnel under Mosseveien ved Loenga.
  • Tilkobling til flere plattformer på Oslo S og ombygging av eksisterende kulverter for Østfoldbanen og kulverten for sporene til Lodalen inne på sporområdet for Oslo S.
  • Jernbanetekniske arbeider som blant annet innebærer bygging av spor, kontaktledningsanlegg, og elkraftforsyningsanlegg.
  • Arkeologiske utgravinger utført av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) på vegne av Riksantikvaren og Jernbaneverket.