Velkommen til informasjonsmøte 2. mars

Jernbaneverket ønsker velkommen til informasjonsmøte den 2. mars kl.19 – 20.30. Møtet vil bli holdt inne på riggområdet på Åsland. Tema for møtet er status og fremdrift for arbeidene ved Åsland og tunnelarbeidene i Grønliåsen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Møtet er en oppfølging av informasjonsmøtet den 18. november i fjor.

Tema for møtet:
• Tema for møtet er status og fremdrift for arbeidene som utføres ved Åsland anleggsområde og tunnelarbeidene under Grønliåsen.
• Entreprenøren, Acciona Ghella JV, vil gi en orientering om støykartlegging og støytiltak.
• Orientering om langsgående støyskjerm på Beveråsen.

Veianvisning:
Ta av fra E6, avkjøring 26 merket «anlegg Follobanen». Parkering for besøkende er ved «Sluttstykket» - ta til høyre opp bakken før hovedporten etter avkjøring fra E6. Følg så anvisninger på området. Møtet vil bli holdt i Jernbaneverkets kontorrigg.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Gro Haldis Elden:
e-post gro.haldis.elden@jbv.no, telefonnr. 994 75 686.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Ingar Melby i samarbeid med Henrik Manstad:
e-post ingar.melby@jbv.no, telefonnr. 994 28 877.
- Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider  www.jernbaneverket.no/follobanen.