Informasjonbrev Åsland juni 2016

Informasjon om Åsland anleggsområde for juni 2016.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter ved anleggsområdet på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Sammen med vår entreprenør Acciona Ghella, er vi opptatt av å tilrettelegge for at ulempene blir så små som mulig under den omfattende anleggsvirksomheten. Vi holder løpende kontakt med entreprenøren, og formidler gjerne beskjeder og innspill. Dette nyhetsbrevet kommer ut hver første tirsdag i måneden, og neste utgave distribueres tirsdag 5. juli.

Hektisk fase på anlegget
Det er en hektisk fase på anlegget med både bygging, transport av TBM-deler og prøveproduksjon ved fabrikken. Etter en lang byggeprosess er flere deler av fabrikken nå tatt i bruk. Fortsatt gjenstår byggingen av to produksjonslinjer, samtidig som transportbånd og andre installasjoner monteres.   

Les mer om fabrikkområdet på Åsland

Transport og montering av TBM-deler
For tiden kommer delene til de to første tunnelboremaskinene til Åsland. Entreprenøren AGJV lagrer som regel delene på anleggsområdet inntil en uke, før de transporteres ned til monteringshallen. Hver TBM-transport består av rundt 108 deler, så det er mye logistikk knyttet til dette. Den siste TBMen ferdigstilles ved fabrikken i Tyskland denne uken og snart vil derfor de to siste TBMene ankomme Åsland. Den første TBMen skal etter planen starte opp i september, og de øvrige tre vil bli satt i drift i løpet av året.

Les de to siste TBM-sakene på våre nettsider:
Første tunnelborhode monteres
Tredje «fjellknuser» på vei

Fortsatt byggearbeid og økt produksjon
Støybildet på anleggsområdet vil også fremover være preget av byggevirksomhet og drift av betongelementfabrikken. Produksjonen på fabrikken vil øke og det innføres et kveldsskift. AGJV er nå i ferd med å sette opp en støyskjerm nord for fabrikken, samtidig som flere av veiene er asfaltert for å redusere støv fra anleggsområdet. Installasjon av nye tunnelvifter er i gang, og monteringen av et nytt vannrenseanlegg ved tunnelinngangen er kommet langt. Fremover vil det bli mer grunnarbeid i masselagringsområdet.

Velkommen til anlegget i august
Jernbaneverket og Acciona Ghella planlegger besøk ved anlegget i august, og ønsker naboer velkommen. Vi kommer nærmere tilbake til program og tidspunkt for besøket i neste nyhetsbrev som kommer den 5. juli.

Om støyskjerm på Beveråsen
Jernbaneverket har, som et ekstra tiltak, tilbudt å bygge en ny langsgående støyskjerm på Beveråsen. Den skal erstatte en gammel støyskjerm som står der fra før, og forlenges noe i hver retning. Forutsetningen er blant annet at alle berørte huseierne er enige og ønsker tiltaket. Det ble i april sendt ut et brev der berørte huseiere skriftlig ble bedt om å takke ja eller nei til tilbudet fra Jernbaneverket. Det vil gå ut et brev til berørte huseiere med oppdatering i saken denne uken.

 
Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende en sms med teksten ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms ÅSLAND TUNNEL STOPP til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

 Kontaktinformasjon Jernbaneverket
-  Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Gro Haldis Elden: 
e-post gro.haldis.elden@jbv.no, telefonnr. 994 75 686.
-  Byggeleder støytiltak Åsland, Ingar Melby: 
e-post ingar.melby@jbv.no, telefonnr. 994 28 877.
-  Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen