Informasjonsbrev Åsland uke 49 til 52

Dette er blant aktivitetene ved anleggsområdet på Åsland i uke 49-52.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter ved anleggsområdet på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Vi holder løpende kontakt med entreprenøren og formidler gjerne beskjeder og innspill. Også vår entreprenør, Acciona Ghella, er opptatt av å tilrettelegge slik at ulempen blir så liten som mulig i det som er en omfattende anleggsvirksomhet.

Dette informasjonsbrevet vil nå komme ut hver fjerde uke. På grunn av juleferie vil neste ordinære utgave vil bli sendt i uke 2 i 2016. Skjer det noe vesentlig skal vi likevel informere dere. Jernbaneverket ønsker alle våre naboer en god førjulstid og god jul!

Oppsummering fra nabomøtet
Om lag 45 engasjerte naboer hadde møtt opp for å høre mer om anleggsarbeidene ved Åsland. Støy var et tema som engasjerte mange, og vi har derfor laget en oversikt over spørsmål om støy ved anlegget. Se eget vedlegg på høyre side. Vi takker for oppmøtet og engasjementet på nabomøtet. Det er viktig for Jernbaneverket å få kunnskap om hvilke spørsmål som opptar nabolaget.

Reduserer sprengning på natt i tunnelen
Entreprenøren utfører sprengningsarbeider lengst inne i tunnelen på Åsland om natten, med unntak av innsovingsperioden mellom kl.23-01. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra nabolaget har entreprenøren nå justert sin sprengningsplan. Sprengningssalvene på natt er nå justert slik at vibrasjonene blir mindre merkbare for omgivelsene. Sprengsalvene, som foregår 100 meter under bakken, kobles i en serie slik at det blir flere små sprengninger istedenfor en stor. Entreprenøren utsetter også de største salvene til etter kl. 07.

Full fart på anleggsområdet
I bak-kant av anleggsområdet på Åsland jobbes det nå med å etablere en anleggsvei til deponiområdet, og det er også ryddet en del vegetasjon. Fremover blir det en del aktivitet i dette området.
Grunnarbeidene for betongfabrikk og produksjonsanlegg fortsetter på øvre riggområde. Sålen til noen av bygningene som skal settes opp er støpt, og vegger og tak har begynt å reise seg. Senere skal entreprenøren produsere betongelementene til tunnelveggene her.
Arbeidene med å pele fundamenter til betongfabrikken på anleggsområdet settes nå i gang. Pelingen vil gi en impulslyd og skal pågå også i januar, men det tas en pause i juleferien. For øvrig vil hovedkildene til støy de neste ukene være transport av sprengstein, planering, grunnarbeid og knuseverk.

Analyser av drikkevannskilder
Jernbaneverket har nylig sendt ut analyseresultater av prøver fra drikkevannsbrønner nær anleggsområdet. Dette gjelder brønner i Maurtuveien, Stensrulia og Stensrudåsveien (se kart på høyre side). Analysene viser at drikkevannskvaliteten holder samme standard som før anleggsarbeidene startet. De første prøvene ble tatt i starten av 2014, og utføres to til tre ganger i året. Dersom det blir endringer i drikkevannskvaliteten som følge av anleggsarbeidene vil Jernbaneverket varsle om dette, og gjøre nødvendige tiltak eller erstatte drikkevannskilden. Ta kontakt dersom du har spørsmål til dette.  Vennligst gi oss tilbakemelding dersom det er brønner i nærområdet som ikke er inkludert i denne oversikten.   

Drenering og grunnforhold
Flere grunneiere hadde på nabomøtet spørsmål angåendegrunnforhold i området og hvordan deponering av TBM-massene ville påvirke dette. Det ble blant annet uttrykt bekymring for drenering nær anleggsområdet. Jernbaneverket vil ta kontakt med den enkelte grunneier for en dialog om disse spørsmålene. På vegne av Jernbaneverket har Norsk geoteknisk institutt (NGI) laget en omfattende rapport om bruk av TBM-masser på Åsland. Vi er i ferd med å lage et system for tilgjengeliggjøring av NGI-rapporten og andre rapporter angående anleggsdriften, og vil komme tilbake til dette.

Juleferie på anlegget
Entreprenøren har varslet at det meste av anleggsarbeidene tar juleferie etter lunsj lille julaften. Arbeidene vil starte igjen den 4. januar. Det kan bli aktuelt med noen betongarbeider på øvre nivå, men dette er ikke støyende arbeider. Tunnelarbeidene, massetransporten og knusing av stein vil ikke pågå i juleferien.

Følg oss på Facebook
Prosjektet har opprettet en Facebook-side; www.facebook.com/follobanen. Her vil det legges ut nyheter fra hele Follobaneprosjektet. Vi håper at Facebook-siden og nyhetsbrevets nye frekvens vil totalt sett gi naboene god informasjon. Du trenger ikke ha egen profil på Facebook for å lese informasjon på siden – den kan også brukes som en vanlig webside. For å legge igjen en kommantar eller gi annen tilbakemelding må du ha en egen profil.

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND TUNNEL STOPP til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

 Kontaktinformasjon Jernbaneverket
-  Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Gro Haldis Elden: 
e-post gro.haldis.elden@jbv.no, telefonnr. 994 75 686.
-  Byggeleder støytiltak Åsland, Ingar Melby i samarbeid med Henrik Manstad: 
e-post ingar.melby@jbv.no, telefonnr. 994 28 877.
-  Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsiderwww.jernbaneverket.no/follobanen