Informasjonsbrev Åsland mars 2016

Informasjon om Åsland anleggsområde for mars 2016.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter ved anleggsområdet på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Sammen med vår entreprenør Acciona Ghella, er vi opptatt av å tilrettelegge for at ulempene blir så små som mulig under den omfattende anleggsvirksomheten. Vi holder løpende kontakt med entreprenøren, og formidler gjerne beskjeder og innspill. Dette nyhetsbrevet kommer ut hver første tirsdag i måneden, og neste utgave distribueres tirsdag 5. april.

Husk informasjonsmøte onsdag 2. mars
Jernbaneverket ønsker velkommen til informasjonsmøte onsdag 2. mars klokken 19. Møtet vil finne sted inne på riggområdet på Åsland og er en oppfølging av informasjonsmøtet som ble holdt 18. november i fjor.
Tema for møtet er status og fremdrift for arbeidene som utføres ved Åsland anleggsområde og tunnelarbeidene under Grønliåsen. Entreprenøren , Acciona Ghella JV, vil gi en orientering om støykartlegging og støytiltak. Det vil også bli gitt en orientering om den langsgående støyskjermen på Beveråsen.

Fortsetter med rømningstunnelen
Mesteparten av tunnelsystemet på Åsland er ferdigstilt, men bygging av rømningstunnelen pågår for fullt. Rundt 500 meter av den totalt 2,7 km lange rømningstunnelen er nå sprengt ut. Arbeidet begynte i nærheten av Beveråsen/Meklenborg og går nordover i retning Ljabru. Rømningstunnelen skal etter planen stå ferdig i desember i år. Les mer i nabovarselet.

Delene til tunnelboremaskinene vil ankomme anleggsområdet til våren, og det pågår nå forberedende arbeid for dette i tunnelene. Dette inkluderer fjerning av masser i monteringshallene og noe sprenging i nærheten av Beveråsen/Meklenborg de neste ukene. Sprengningene i montasjehallene vil pågå hverdager, inkludert lørdager mellom klokken 7 og 23.


Fabrikkområdet bygges

På fabrikkområdet fortsetter arbeidet med å reise fabrikkbygget og montere utstyr for produksjon av betongelementer inne i bygningen. På selve området er det utført diverse grunnarbeid, og det skal nå monteres innebygde transportbånd og bygges annen infrastruktur og noen mindre bygninger. Fabrikken skal etter planen starte noe produksjon i april.

Det blir noe mindre knusing av masser enn tidligere, ellers vil støybildet være omtrent som i februar. Det vil bli noe aktivitet på anleggsområdet i påsken, men disse vil ikke være støyende. Det er noen få tidskritiske aktiviteter som skal utføres.
Ved lagringsområdet er vannrenseanlegget på nordsiden utvidet og forbedret. Det er jobbet mye med å jevne ut og tildekke bunnen, som forberedelse til massene som skal lagres på området senere.

Strukturstøy i boliger: Tilbud om måling
Jernbaneverket ønsker å vite mer om strukturstøy inne i boligene som følge av sprengningsarbeidene i Grønliåsen. Derfor ønsker vi kontakt med huseiere som kan gi sin tillatelse til å gjennomføre lydmålinger i sin bolig, særlig på Seterbråten og i Thor Dønhaugs vei. Sprengsalvene vil, i tillegg til å gi rystelser i grunnen, medføre strukturstøy. Støyen vil normalt kun være hørbar innendørs. Målingene utføres ved å plassere en mikrofon i et rom en ukes tid. Dataene vil senere bli analysert. Resultatene vil gi nyttig informasjon til oppfølging av arbeidene i tunnelen og videre informasjon til berørte langs traseen. Ta kontakt med nabokontakten for å avtale om måling kan være aktuelt.

Følg oss på Facebook
Prosjektet har opprettet en Facebook-side; www.facebook.com/follobanen. Her publiseres nyheter fra hele Follobaneprosjektet. Vi håper at Facebook-siden og nyhetsbrevets nye frekvens (sammen med blant annet nabomøter og direkte kontakt) totalt sett vil gi naboene god informasjon. Du trenger ikke ha egen profil på Facebook for å lese informasjon på siden. For å legge igjen en kommentar eller gi annen tilbakemelding må du ha en egen profil. Se gjerne også vår informasjon på jernbaneverket.no/follobanen

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND TUNNEL STOPP til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Gro Haldis Elden:
e-post gro.haldis.elden@jbv.no, telefonnr. 994 75 686.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Ingar Melby i samarbeid med Henrik Manstad:
e-post ingar.melby@jbv.no, telefonnr. 994 28 877.
- Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Oversiktsbilde av nedre riggområde på Åsland. Foto: Acciona Ghella JV.