Informasjonsbrev Åsland februar 2016

Jernbaneverket inviterer til informasjonsmøte 2. mars. En god nyhet er at sprengningsarbeidene i tunnelsystemet under Grønliåsen ligger foran plan.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter ved anleggsområdet på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Vi holder løpende kontakt med vår entreprenør Acciona Ghella, og formidler gjerne beskjeder og innspill. Vår entreprenør og vi i Jernbaneverket, er opptatt av å tilrettelegge slik at ulempene blir så små som mulig under den omfattende anleggsvirksomheten. Dette nyhetsbrevet kommer ut den første mandagen i måneden, og neste utgave distribueres mandag den 29. februar.

Tunneler ferdigstilles
Arbeidet med å sprenge ut og bygge tunnelsystemet 100 meter under bakken ved Åsland har gått fortere enn planlagt. Mesteparten av sprengningsarbeidet vil derfor bli avsluttet allerede i midten av februar. Det er via dette tunnelsystemet materiale og arbeidstakere skal fraktes inne og ut, mens den lange hovedtunnelen bygges. Arbeidet med å lage den 2,7 km lange redningstunnelen vil imidlertid fortsette rundt ett år fremover. Denne går nordover fra Åsland i retning Ljabru. For øvrig blir det nå gjort forberedende arbeid i tunnelsystemet før montering av TBMene kan starte.

Bygging av fabrikk- og lagringsområde
På det øvre riggområdet er byggingen av fabrikken, som skal lage betongelementer, kommet langt. Store deler av bygget er reist og tak og vegger monteres. Innvendig monteres produksjonssystem for betongelementer. Byggingen av dette anlegget vil pågå ut over våren og sommeren. Nordøst på anlegget bygges lagringsområdet for steinmasser opp med støttemurer samtidig som det utføres grunnarbeid.

Støybildet på anleggsområdet vil være omtrent slik det har vært den seneste tiden, med bygging og montering av fabrikk, massetransport og oppbygging av lagringsområde. Snørydding gjøres i forkant av arbeidsdagen, når det er nødvendig.

Velkommen til nytt informasjonsmøte onsdag 2. mars
Jernbaneverket ønsker velkommen til informasjonsmøte den 2. mars kl.19. Det er fint om dere holder av datoen allerede nå. Mer informasjon kommer om kort tid. Møtet vil bli holdt inne på riggområdet på Åsland og er en oppfølging av informasjonsmøtet den 18. november i fjor.

Sikker utbygging: Bygningsbesiktigelser av nye boliger
Follobanen skal bygges på en trygg og sikker måte for omgivelsene. Derfor ønsker Follobaneprosjektet å få komme til for å besiktige bygninger i nærheten av den planlagte traséen. Hensikten er å dokumentere byggenes tilstand og sjekke om vi må sette inn tiltak for å hindre eventuelle skader. Multiconsult utfører for tiden innvendige og utvendige bygningsbesiktigelser av boliger på vestlige deler av Seterbråten. De aktuelle husstander har mottatt infoskriv i posten fra Jernbaneverket. Arbeidene med en 2,7 km lang redningstunnel beveger seg nå nordover i retning Ljabru (se sak «Tunneler ferdigstilles»). De neste nabolagene som snart vil motta tilbud om bygningsbesiktigelse er derfor Thor Dønhaugsvei, og senere deler av Bjørnåsveien. Vi oppfordrer huseiere til å takke ja til tilbudet, og dermed samarbeide med oss om en trygg og sikker jernbaneutbygging.

Trygg sprengning: Måler vibrasjoner
Jernbaneverket følger kontinuerlig med på rystelser i grunnen i etterkant av sprengningene via rystelsesmålere som er plassert på Bjørndal og Tårnåsen. Rystelsene som er registrert den siste måneden, ligger svært lavt - kun noen få prosent av den grenseverdien som er satt for fjellsprengning i dette området. Rystelsene er på ingen måte farlige. Grenseverdien er satt for å unngå skader på bygninger, og er satt med grunnlag i grunnforholdene i området. Sprengningene foregår omtrent 300-600 meter fra bebyggelsen, 100 meter under bakken.

Strukturstøy i boliger: Tilbud om måling
Jernbaneverket ønsker å vite mer om strukturstøy inne i boligene som følge av sprengningsarbeidene i Grønliåsen. Derfor ønsker vi kontakt med huseiere som kan gi sin tillatelse til å gjennomføre lydmålinger i sin bolig, særlig på vestsiden av Beveråsen, Seterbråten og i Thor Dønhaugs vei. Sprengsalvene vil, i tillegg til å gi rystelser i grunnen, også gi strukturstøy. Denne vil normalt kun være hørbar innendørs. Målingene utføres ved å plassere en mikrofon i et rom en ukes tid. Dataene vil senere bli analysert. Disse resultatene vil gi nyttig informasjon til oppfølging av arbeidene i tunnelen og videre informasjon til berørte langs traseen. Ta kontakt med nabokontakten for å avtale om måling kan være aktuelt.

Fremdrift: Langsgående støyskjerm Beveråsen
Jernbaneverket har, som et ekstra tiltak, tilbudt å bygge en ny langsgående støyskjerm på Beveråsen. Den skal erstatte en gammel støyskjerm som står der fra før, og forlenges noe i hver retning. Forutsetningen er blant annet at alle berørte huseierne er enige og ønsker tiltaket. Blant de berørte huseierne er det opprettet en koordineringsgruppe for å sammenfatte huseiernes interesser i saken, og hvordan de stiller seg til det forslaget Jernbaneverket har presentert. De fleste huseierne har nå sagt at de ønsker den langsgående støyskjermen. Neste steg blir nå å få til en avtale med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som eier tomten som støyskjermen skal stå på samt noe tilgrensende areal mellom skjermen og private hager. Jernbaneverket vil bidra til å få på plass en avtale om grunnen som støyskjermen skal stå på. Huseierne må sørge for å få på plass en avtale med Eiendoms- og byfornyelsesetaten om grunnen mellom skjermen og de private hagene og en vedlikeholdsavtale. Det er en løpende dialog mellom Jernbaneverket og koordineringsgruppen

Status om lokale støytiltak på Åsland
I løpet av uken vil de lokale støytiltakene for tre nye boliger være ferdige. I løpet av neste uke vil ytterligere et hus være ferdig. Da gjenstår det kun to husstander som vil få montert vinduer etter reklamasjon i begynnelsen av mars. Dette skyldes lang leveringstid fra fabrikken. Det er 20 huseiere som har takket ja til tilbud om lokal støyskjerming av sine boliger, og 15 boliger er nå helt ferdigstilt.
Støyskjermingen av uteplassene har kommet langt, og tiltakene er ferdige på 18 boliger. Det gjenstår mindre arbeider på noen boliger i Åslandveien som vil være ferdig i løpet av kort tid. Det pågår arbeider på en bolig, og for en bolig avventes det byggetillatelse fra kommunen.

Følg oss på Facebook
Prosjektet har opprettet en Facebook-side; www.facebook.com/follobanen. Her publiseres nyheter fra hele Follobaneprosjektet. Vi håper at Facebook-siden og nyhetsbrevets nye frekvens (sammen med blant annet nabomøter og direkte kontakt) totalt sett vil gi naboene god informasjon. Du trenger ikke ha egen profil på Facebook for å lese informasjon på siden. For å legge igjen en kommentar eller gi annen tilbakemelding må du ha en egen profil. Se gjerne også vår informasjon på jernbaneverket.no/follobanen

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND TUNNEL STOPP til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Gro Haldis Elden:
e-post gro.haldis.elden@jbv.no, telefonnr. 994 75 686.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Ingar Melby i samarbeid med Henrik Manstad:
e-post ingar.melby@jbv.no, telefonnr. 994 28 877.
- Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsiderwww.jernbaneverket.no/follobanen

 Illustrasjon av betongelementfabrikken som er under bygging på Åsland utenfor Oslo. Illustrasjon: Voxel.