Informasjonsbrev Åsland august 2016

Informasjon om Åsland anleggsområde for august 2016.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter ved anleggsområdet på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Sammen med vår entreprenør Acciona Ghella, er vi opptatt av å tilrettelegge for at ulempene blir så små som mulig under den omfattende anleggsvirksomheten. Vi holder løpende kontakt med entreprenøren, og formidler gjerne beskjeder og innspill. Dette nyhetsbrevet kommer ut hver første tirsdag i måneden, og neste utgave distribueres tirsdag 6. september.

Oppstart første tunnelboremaskin: 5. september
Den første av de fire tunnelboremaskinene (TBM) på Follobaneprosjektet starter etter planen opp 5. september, og monteringen av maskinen er i rute. Denne TBMen skal bore i retning Oslo, sammen med en annen maskin som starter noen uker senere. De to siste TBMene skal bore i retning Ski, og alle maskinene er planlagt satt i drift i løpet av året.  Jernbaneverket har laget en egen kommunikasjonsplan for å holde god kontakt med naboene over den lange tunnelens trasé og sender ut nabovarsel med invitasjon til informasjonsmøte (se under).

Stor produksjon på fabrikkområdet

Det er nå produsert 3500 betongelementer ved fabrikkanlegget på Åsland, noe som utgjør ca. 900 meter ferdig tunnel. Tunnelboremaskinene skal senere montere ringene på tunnelens overflate under boring.

Det vil være stor aktivitet på fabrikkanlegget fremover for å produsere nok betongelementer, både i forkant av og under tunnelboringen. To av de tre produksjonslinjene på fabrikken er nå i drift, og den tredje produksjonslinjen tas snart i bruk. Økningen i aktivitetsnivå vil medføre noe økt støy enn det var tidligere i sommer. For øvrig pågår bygging av transportbånd fra tunnelen, samtidig som flere bygninger og installasjoner tas i bruk i løpet av august.  

Ny adresse for Åsland anleggsområde: Sluttstykket 2
Jernbaneverket har søkt Oslo kommune om å endre adresse for Åsland anleggsområde. Oslo kommune har innvilget søknaden, og Sluttstykket 2 er nå offisiell adresse. Den nye adressen vil fortløpende bli synliggjort i GPS, på Google og i andre systemer. Vi håper at endringen vil gjøre anleggsområdet lettere tilgjengelig, og at dette vil medføre mindre trafikk i Maurtuveien.  

 

Velkommen til åpen dag på Åsland
Den 25. august kl. 18-19.30 inviterer vi til åpen dag i Besøksrommet på Åsland. Det blir orientering og omvisning. Arrangementet i Besøksrommet (Informasjonsutstilling) erstatter foreløpig en planlagt omvisning ute på riggområdet. Årsaken er blant annet høy aktivitet på anlegget og omfattende sikkerhetstiltak. Vi lover å komme tilbake med ny omvisning for naboer senere og håper at mange av dere så lenge finner veien til vårt nye besøksrom.


Minner om nabomøte 17. august
17. august kl. 18 inviterer Jernbaneverket og entreprenør Acciona Ghella til nabomøte på Seterbråten skole. Møtet arrangeres i forkant av oppstarten av den første tunnelboremaskinen i begynnelsen av september. Tema for møtet er oppstart av tunnelboringen, informasjon om vibrasjoner/mulig ulemper og informasjon om reguleringsplanen for beredskapsplass for Follobaneprosjektet. Planen er på høring fram til 25. august.

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende en sms med teksten ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms ÅSLAND TUNNEL STOPP til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

 Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt, Gro Haldis Elden: 
e-post eldgro@jbv.no, telefonnr. 99 47 56 86.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Ingar Melby: 
e-post ingar.melby@jbv.no, telefonnr. 994 28 877.
- Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen