Informasjonsbrev Åsland 8. september 2014

Dette er hva som skjer på anleggsområde Åsland i uke 37.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 8. til 15. september 2014:

Forberedende arbeider tunnel
Tunnelarbeidene går sin gang. I tillegg til sprengningsarbeider i tunnelen, vil det også bli sprengninger ute på anleggsområdet, samt planering og tilpassing av skråningen ved tunnelinngangen. Det blir fortsatt transport og utlegging av løsmasser på anleggsområdet. Noe arbeid med å sette opp lagertelt og renseanlegg for anleggsvann gjenstår. Innflyttingen i boligriggen på Vefald-tomten starter denne uken. Alle anleggskjøring til og fra transformatorstasjonen går over anleggsområdet til AF Gruppen mens sluttstykket er stengt.

Sprengningsarbeider på Sluttstykket
Sprengningsarbeider for å opparbeide Sluttstykket til ny veistandard og klargjøre for kabellegging starter denne uken. Som tidligere nevnt, vil Sluttstykket være stengt for gjennomkjøring i hele september 2014. Gående og syklende vil komme seg frem via den opparbeidete gang- og sykkelstien.

Byggingen av transformatorstasjonen i gang
Arbeidene med bunnplaten fortsetter.

Støytiltak for enkelte beboere
Jernbaneverket har fått tilbakemelding fra nesten alle beboere vedrørende forslag til avtale for fasadetiltak. For de som har signert avtalen, vil entreprenøren avtale tid for oppstart. De første vinduene blir levert denne uken.

Jernbaneverket følger opp innspill fra eiere som ønsker en løsning enda mer tilpasset egen bolig. Disse henvendelsene vil bli besvart med forslag til løsning.

For skjerming av uteareal utarbeides det avtaler som sendes til de det gjelder, i løpet av den nærmeste tiden.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.
- Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (dersom dere trenger direkte kontakt med våre ansatte som er på anleggsområdet).

Informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har e-post, kan de ringe oss og få informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen