Informasjonsbrev Åsland 4. mai 2015

Dette er blant aktivitetene på vårt anleggsområde på Åsland i uke 19, 20 og 21.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Dette informasjonsbrevet kommer ut hver tredje uke, og oftere ved behov. Dette er blant aktivitetene på Åsland for ukene 19, 20 og 21 i 2015:

Forberedende arbeider
Gang- og sykkelundergangen ved innkjøringen til anleggsområdet er under montering. Kabelgrøftene til transformatorstasjonen er i ferd med å ferdigstilles. Tunnelarbeidene fortsetter i begge løp, og nærmer seg nå slutten. I søndre løp er det sprengt ut 845 av 948 meter, mens i nordre løp er det sprengt ut 890 av 968,5 meter. Stein fra tunnelen blir lagt ut på riggområdet. På det utvidede området ved Stensrudåsveien fortsetter boring, sprengning og fjellrensking, i tillegg til vegetasjonsrydding. Nettpartner fortsetter med flyttingen av høyspentledningen.

 • Arbeidstider ved høytidene i mai
  13. mai: Arbeidene ute (i dagsonen) avsluttes kl. 16.
 • 14. mai (Kristi Himmelfart): Fridag dagsone. Tunnelarbeider pågår.
 • 15. mai («inneklemt fridag»): Fridag dagsone. Tunnelarbeider pågår.
 • 17. mai: Fridag – ingen aktiviteter på området.
 • 18. mai: Arbeidene starter kl. 11.30 i dagsonen, og kl. 7 i tunnelen.
 • 21. mai: Arbeidene i dagsonen avsluttes kl. 18.30.
 • 25. mai (2. pinsedag): Fridag dagsone. Tunnelarbeider pågår.
 • Varslet planforslag for E6-kryss ved Åsland
  Oppstart av detaljregulering for E6-kryss ved Åsland og offentlig ettersyn av forslag til planprogram blir annonsert om kort tid. Planforslaget omfatter et kryss fra E6 som hovedadkomst til området Gjersrud-Stensrud, med mulighet for ny veiforbindelse til Bjørndal i Oslo. Jernbaneverket har ansvaret for å utarbeide planforslaget for det nye krysset. Krysset vil ligge i både Oslo og Ski kommuner, noe som krever reguleringsplaner i begge kommuner. Noe av området vil berøre marka, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt tillatelse til planlegging i marka. I henhold til plan- og bygningsloven kal det utarbeides konsekvensutredning i tilknytning til planforslag for ovennevnte område etter markaloven. Områdene er planlagt brukt til:
  • offentlig vei
  • beredskapsplass med adkomsttunnel
  • trasé for gang- og sykkelvei langs E6
  • trasé for t-bane i bro over E6
  • turveiforbindelse over E6
  • hensynsoner - faresone høyspentanlegg og sikringssoner for tunneler
 • Reguleringsplanen utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven. Offentlig ettersyn og vedtak av planen vil bli varslet ved annonsering.
 • Info om utendørs støytiltak
 • Jernbaneverket og RK Montasje vil i løpet av uka sende ut informasjon om prosessen videre til alle som skal ha utendørs støytiltak.
 • Minner om nabomøtet 6. mai kl. 18.30
  Vi minner om tidligere annonserte nabomøte onsdag 6. mai 2015 kl. 18.30 på Bjørnholt skole, Slimeveien 15-17, i auditorium Oceania. Alle interesserte er velkomne! Har du ikke anledning til å komme, vil du finne presentasjonene fra møtet på våre nettsider i etterkant.
 • Transformatorstasjonen er i god rute
  Nå er det mest på innsiden av trafoen det skjer, og der er elektroinstallasjonene i god rute.
 • Bruk vakttelefonen
  Er du plaget av støy, rystelser eller annet fra vårt anleggsområde på Åsland, vennligst benytte vakttelefonen vår. Den er opprettet for din trygghet. Ved å ringe tlf. 479 74 571 komme du i direkte kontakt med Jernbaneverkets ansatte på Åsland, som er tilgjengelige så lenge det foregår arbeider på området.
 • Sms-varsling om sprengning
  Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.
 • Kontaktinformasjon Jernbaneverket
  - Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
  - Byggeleder støytiltak Åsland, Henrik Manstad: e-post henrik.manstad@jbv.no, telefon 406 00 853.
  - Vakttelefon Åsland (direkte kontakt med våre ansatte på anleggsområdet): telefon 479 74 571.
 • Påmelding informasjonsbrev
  Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.
 • Fakta om Follobanen
  Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen