Informasjonsbrev Åsland 26. mai

Dette er blant aktivitetene på Åsland i uke 22.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland kommende uke. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen, som blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 26. mai til 2. juni 2014:

Forberedende arbeider tunnel
Arbeidene er i full gang på Åsland, og anleggsområdet er i ferd med å etablere seg. AF Gruppen Norge AS (AF) fortsetter arbeidene med pigging i området ved skjæringen til de to atkomsttunnelene som skal bygges. Disse arbeidene medfører en del støy på dagtid. Løsmassene fra skjæringen blir brukt til fylling på området. Det blir bygget anleggsveier og gjort forberedelser til å sette opp kontorrigg på Vefald-tomta. Rydding av vegetasjon på anleggsområdet fortsetter.

Arbeider fortsetter for strømtilførsel
Sprengningsarbeider før bygging av det som blir transformatorstasjonen på Åsland fortsetter også denne uken.

Hafslund – mer strøm
Hafslund fortsetter arbeidet med å legge strømkabel til Follobanen og den fremtidige nye bydelen Gjersrud–Stensrud.

Støytiltak for enkelte beboere
Jernbaneverket er i ferd med å skrive kontrakt med entreprenøren som skal utføre støytiltakene. Entreprenøren vil starte opp arbeidene i juni.

Stenging av turvei
Som tidligere varslet, vil den tverrgående turveien i nordre del av området, ved Holstad, bli stengt fordi den er for nærme anleggsområdet. Vi beklager stengningen.

Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune – forsterker vannforsyningen
Vann- og avløpsetaten forsterker vannforsyningen til Ski og arbeidet skjer inne på anleggsområdet på Åsland, mellom påkjørselen til E6 og brakkeriggen til Implenia.

Kontaktpersoner Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Bente Pladsen Gussiås: e-post bente.pladsen.gussias@jbv.no, telefon 976 46 669.

Informasjonsbrev
Du/dere som får dette informasjonsbrevet, har meldt dere på ved å gi oss deres e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis enkelte ikke har e-post, kan de ringe oss og få tilsendt informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobaneprosjektet blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski er Norges største landbaserte prosjekt. Prosjektet omfatter blant annet bygging av landets lengste jernbanetunnel og ny, moderne stasjon og kollektivknutepunkt på Ski. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen