Informasjonsbrev Åsland 23. juni 2014

Dette er blant aktivitetene på Åsland i uke 26. Merk også at vi har åpent møte for alle interesserte tirsdag 1. juli kl. 18.30 i Grendehuset/Bjørndal Frivilligsentral.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland kommende uke. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen, som blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 23. til 30. juni 2014, men aller først:

OBS! Åpent møte er dessverre flyttet
Det har oppstått en situasjon som gjør at en viktig deltaker fra Jernbaneverkets side likevel ikke kan delta i det annonserte informasjonsmøtet onsdag denne uken. Denne personen er viktig for å få formidlet til dere på en god måte, og vi mener derfor det er best å utsette det åpne møtet som ble annonsert i forrige informasjonsskriv. Vi beklager dette og håper den nye datoen passer så mange som mulig.

Det nye møtet blir: Tirsdag 1. juli kl. 18.30 i Grendehuset/Bjørndal Frivilligsentral (møterommet i underetasjen). Adressen er: Meklenborgåsen 114, 1274 Oslo.

Jernbaneverkets byggeledelse vil informere om status og arbeider fremover. Vi vil også informere mer om sms - varsling som nå bli opprettet, slik at alle naboer som ønsker det, kan få en melding i forkant av sprengninger på Åsland riggområde. Naboer og interesserte er velkommen til informasjonsmøtet, som også vil bli annonsert i Nordstrands Blad.

Forberedende arbeider tunnel
Entreprenøren fortsetter boringen og sprengning for å lage tunnelpåhugget. Løsmasser herfra blir transportert ut og brukt til å fylle opp andre steder på området. Videre vil det foregå sikringsarbeider av fjellskjæringer og tunnelpåhugget, inkludert nødvendig pigging. Sikringsarbeidene inkluderer spruting av sprøytebetong i fjellskjæringene. Betongen blir kjørt i lastebiler. (Samferdselsministeren besøkte Åsland tidlig fredag 20. juni og deltok i å fyre av det som var den første offisielle salven for det store tunnelanlegget. Av sikkerhetsgrunner var det bare fem gjester tilstede i tillegg til ansatte i entreprenørselskapet og Jernbaneverket.)

Øvrige arbeider
Entreprenøren skal støpe for verksted og vaskeplass. Det blir også boring og sprengning i fjellet i bak anleggsområdet, samt fjellrensking i dette området. Arbeidet med å kjøre bort tømmer fortsetter.

Støytiltak for enkelte beboere: Brev sendes ut
Jernbaneverket vil sende ut brev til den enkelte eier denne uken. I brevene blir det gitt tilbakemeldinger angående tilbudte støytiltak. Avtaledokument for gjennomføring av fasadetiltakene legges ved brevene. Det fysiske arbeidet med støysikring av boligene kan ikke begynne før signerte avtaler med den enkelte huseier er på plass.

Fremdrift i arbeidene for å få strømtilførsel
Sprengningsarbeider for bygging av det som blir transformatorstasjonen på Åsland, fortsetter også denne uken.

Hafslund har fått det meste av kablene på plass
Hafslund har ferdigstilt kabelarbeidene gjennom skogen til Siggerud, og fortsetter oppryddingen. Noen tilknytningsarbeider på Siggerud-siden blir utført senere. Nest siste del av kabelanlegget fra Klemetsrud blir strukket fra 23. juni 2014. Etter det gjenstår siste etappe opp til transformatorstasjonen, som blir utført høsten 2014.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune forsterker vannforsyningen
Vann- og avløpsetaten forsterker vannforsyningen til Ski. Arbeidet skjer inne på anleggsområdet på Åsland, mellom påkjørselen til E6 og brakkeriggen til Implenia. Vann- og avløpsetaten forventes å være ferdig med alle sine arbeider til 1. august 2014.

Kontaktpersoner Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Bente Pladsen Gussiås: e-post bente.pladsen.gussias@jbv.no, telefon 976 46 669.

Informasjonsbrev
Du/dere som får dette informasjonsbrevet, har meldt dere på ved å gi oss deres e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no  merket “Åsland”. Hvis enkelte ikke har e-post, kan de ringe oss og få tilsendt informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobaneprosjektet blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski er Norges største landbaserte prosjekt. Prosjektet omfatter blant annet bygging av landets lengste jernbanetunnel og ny, moderne stasjon og kollektivknutepunkt på Ski. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen