Informasjonsbrev Åsland 22. september 2014

Dette er blant aktivitetene på anleggsområde Åsland uke 39.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 22. til 29. september 2014:

Forberedende arbeider
I tillegg til sprengningsarbeider i de to tunnelløpene, blir det også sprengning og boring ute på anleggsområdet. Planering og tilpassing av skråning ved tunnelinngangen fortsetter. Løsmassene blir lagt på området. Arbeidet med overvannsystem fortsetter.

Fortsatt støyende arbeider på Sluttstykket
Piggingen på Sluttstykket fortsetter, kan hende også boring. Løsmasser herfra blir lagt andre steder på anleggsområdet. Inntil den nye veien er opparbeidet, må gående og syklende benytte den midlertidige gang- og sykkelstien på utsiden av Sluttstykket. Vi beklager ulempen de støyende arbeidene medfører.

Støvmålere montert
Norsk institutt for luftforskning (NILU), på oppdrag fra Jernbaneverket, setter opp tre støvmålere denne uken, på Åsland, Beveråsen og selve riggområdet. Støvmålerne er et måleinstrument for å kontrollere eventuelt støvnedfall fra anleggsvirksomheten på Åsland. Dette er også en del av de forberedende arbeidene.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.
- Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (dersom dere trenger direkte kontakt med våre ansatte som er på anleggsområdet).

Informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har e-post, kan de ringe oss og få informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen