Informasjonsbrev Åsland 2. juni 2014

Dette er blant aktivitetene på Åsland i uke 23.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland kommende uke. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under byggingen av Follobanen.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 2. til 9. juni 2014:

Forberedende arbeider tunnel
AF Gruppen Norge AS (AF) fortsetter arbeidene med pigging i området ved skjæringen til de to nye atkomsttunnelene som skal gå inn til hovedtunnelen. Disse arbeidene medfører en del støy på dagtid. Det blir også foretatt rensk og boring i fjellet, samt sikring av fjellskjæringer med sprøytebetong. Vegetasjonsryddingen fortsetter, og dette blir transportert ut av området. En del løsmasser blir også kjørt bort. Arbeidet med anleggsveier og forberedelsene til oppsett av kontorrigg på Vefald-tomta fortsetter.

Arbeidene for å få strømtilførsel fortsetter
Sprengningsarbeider for bygging av det som blir transformatorstasjonen på Åsland fortsetter også denne uken. Det kan forekomme noen støvskyer etter sprenging, avhengig av vindretningen.

Omlegging av turvei
Turveien forbi transformatorstasjonen blir lagt om via en tidligere trasé som går noe lenger vest (mot E6). Den tidligere stien vil bli brukt til anleggstrafikk. På denne måten ønsker vi å forhindre konflikter mellom gående, syklende og anleggsmaskiner.

Hafslund – kabelarbeid nesten ferdig
Hafslund har nesten ferdigstilt kabelarbeidene gjennom skogen til Siggerud, og holder nå på med opprydding. Det gjenstår fortsatt noen tilknytningsarbeider på Siggerud-siden, og dette vil bli utført senere. Nest siste del av kabelanlegget fra Klemetsrud vil bli strukket fra 23. juni 2014. Etter det gjenstår siste etappe opp til transformatorstasjonen, som vil bli utført høsten 2014.

Støytiltak for enkelte beboere
Jernbaneverket skriver under kontrakten med entreprenøren tirsdag denne uken. Rett i etterkant av dette vil entreprenøren starte opp sine arbeider, blant annet med å gjøre avtaler med beboere for å ta mål og planlegge arbeidet som skal gjøres.

Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune – forsterker vannforsyningen
Vann- og avløpsetaten forsterker vannforsyningen til Ski og arbeidet skjer inne på anleggsområdet på Åsland, mellom påkjørselen til E6 og brakkeriggen til Implenia. Vann- og avløpsetaten forventes ferdig med alle sine arbeider 1. august 2014.

Kontaktpersoner Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen:
e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Bente Pladsen Gussiås:
e-post bente.pladsen.gussias@jbv.no, telefon 976 46 669.

Informasjonsbrev
Du/dere som får dette informasjonsbrevet, har meldt dere på ved å gi oss deres e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis enkelte ikke har e-post, kan de ringe oss og få tilsendt informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobaneprosjektet blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski er Norges største landbaserte prosjekt. Prosjektet omfatter blant annet bygging av landets lengste jernbanetunnel og ny, moderne stasjon og kollektivknutepunkt på Ski.

Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen