Informasjonsbrev Åsland 9. februar 2015

Dette er blant aktivitetene på vårt anleggsområde på Åsland i uke 7.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 9. til 16. februar 2015:

Forberedende arbeider
På det utvidede riggområdet er trefellingen avsluttet, mens fresing av stubber og røtter fortsetter. AF Gruppen jobber videre med å lage adkomstvei til det utvidede riggområdet. Stensrudåsveien, som går ved det utvidede riggområdet, skal legges om, hvilket også inkluderer en omlegging av Maurtubekken.

Opparbeidingen av riggområdet fortsetter med utlegging av stein fra tunnelen, tørrmuring og drenering. Tunnelarbeidene fortsetter i begge løp, og på illustrasjonene under kan dere se hvor langt vi har kommet.

Den øverste illustrasjonen viser hvor langt vi har kommet i hvert av tunnelløpene. Entreprenøren AF Gruppen har sprengt seg over 600 meter inn i fjellet. Sprengningene foregår cirka 100 meter under bakken.På nederste illustrasjonen ser vi hvor langt det er sprengt ut i det nordre løpet. Vi passerer straks under Meklenborglia. Det betyr at rystelser og støy fra tunneldrivingen vil bli svakere og svakere i løpet av de nærmeste ukene for dem som bor her.

Vær aktsom ved Stensrudåsveien
Vi har tidligere orientert om omleggingen av Stensrudåsveien. Mens dette arbeidet pågår, ber vi turgåere og skiløpere ferdes med aktsomhet i området. Det vil være mulig å passere over veien i helgene, mens av hensyn til din sikkerhet ber vi om at området unngås på hverdager.

Støyskjerming uteplasser

Befaring:

På fredag blir det befaring med interesserte tilbydere på kontrakten for støyskjerming av uteplasser. En ekstern leverandør skal bygge disse på oppdrag fra Jernbaneverket, og arbeidene ble lagt ut på offentlig anbud i forrige uke. Jernbaneverket har invitert til en befaring for at aktuelle tilbydere skal se områdene der uteplassene skal bygges før de de legger inn tilbud. Jernbaneverket har varslet dem det gjelder spesifikt i underkant av 20 eiendommer på Beveråsen og Åsland.

Nabovarsler:

Før byggingen av støyskjermede uteplasser starter, må også naboene varsles. Nabovarsler er nettopp sendt ut for de første boligene. I den nærmeste tiden vil også nabovarsler for de resterende boligene sendes ut. Dette er første ledd i byggesøknadsprosessen til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.


Status fasadetiltak

Boliger på Åsland har fått nye, støyisolererte vinduer, og nå er MHA Entreprenør i gang med å skifte vinduer i aktuelle boliger på Beveråsen.

Transformatorstasjonen i rute

Byggingen av transformatorstasjonen fortsetter som tidligere. Dette er arbeider som ikke støyer i nevneverdig grad.

Film fra forberedende arbeider

Til sommeren avsluttes de forberedende arbeidene på Åsland. Jernbaneverket har fått laget en kort film på tre minutter som viser de forberedende arbeidene, med bilder fra blant annet Åsland. Du kan se filmen på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen under fanen nyheter.


Støy fra snødeponiet
Vi har fått noen henvendelser fra naboer som er plaget av høye lyder om natta. Dette har vist seg å komme fra snødeponiet ved Beveråsen. Vi har dessverre ingen innflytelse på den tippingen av snø som ofte foregår her nattestid, men ber dere i tilfelle ta kontakt med Oslo kommune.

Vakttelefonen er til for deg
Skulle du føle deg plaget av støy, rystelser eller annet fra vårt anleggsområde på Åsland, bruk vakttelefonen vår. Den er opprettet for din trygghet. Ved å ringe tlf. 479 74 571 komme du i direkte kontakt med Jernbaneverkets ansatte på Åsland, som er tilstede så lenge det foregår arbeider på området.

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Henrik Manstad: henrik.manstad@jbv.no, telefon 406 00 853.
- Vakttelefon Åsland (direkte kontakt med våre ansatte på anleggsområdet): telefon 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider
www.jernbaneverket.no/follobanen