Informasjonsbrev Åsland 14. april 2015

Dette er blant aktivitetene på vårt anleggsområde på Åsland i uke 16,17 og 18.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Dette informasjonsbrevet kommer ut hver tredje uke, og oftere ved behov. For å få med en viktig milepæl for transformatorstasjonen – se egen sak under, blir denne utgaven beklageligvis sendt ut én dag forsinket.

Dette er blant aktivitetene på Åsland i uke 16, 17 og 18:

Nytt nabomøte
Jernbaneverket ønsker alle naboer til vårt riggområde på Åsland og andre interesserte velkommen til nabomøte onsdag 6. mai 2015 kl. 18.30 i auditorium Oceania på Bjørnholt skole. (NB! Nytt tidspunkt, da det opprinnelig annonserte møtet 22. april utgår.) Programmet blir over samme lest som tidligere, med en gjennomgang av status og hva som skjer framover på Åsland. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål. Velkommen!

Klargjøring for flytting av høyspent på utvidet område
AF Gruppen klargjør nå for flytting av høyspentledningen på det utvidede området ved Stensrudåsveien. Vegetasjonsryddingen på området fortsetter, og en del fjellknauser er nå sprengt og boret bort. Mye gjenstår fortsatt, noe som betyr at fjellrensking, boring og sprengning fortsetter – sannsynligvis ut mai. Klargjorte områder blir løpende planert ut med steinmasser. En del løsmasser blir også lastet opp på lastebiler og transportert bort fra området. Maurtubekken er midlertidig lagt om i forbindelse med omleggingen av Stensrudåsveien.

Tunnelarbeider som vanlig
Tunnelarbeidene går sin gang, med sprengning i begge tunnelløpene. Rundt 800 meter av hvert løp er sprengt ut. Stein fra tunnelen blir lastet, transportert ut og lagt ut på riggområdet.

Arbeidet med kryssområdet starter
Ved innkjøringen til anleggsområdet blir det nå klargjort for støping av en betongplate. På omtrent samme sted, i området hvor anleggsveien krysser forlengelsen av Maurtuveien, blir det gang- og sykkelvei. Arbeidene med å anlegge en gang- og sykkelundergang starter de neste ukene. Vi kommer tilbake senere med bilder og flere detaljer. Anleggsveien mellom rundkjøringen og nedre nivå av riggområdet blir gjort klar for asfaltering neste uke.

Vis aktsomhet ved Stensrudåsveien
Vi ber turgåere ferdes med aktsomhet i området hvor Stensrudåsveien blir lagt om. Det er mulig å passere over veien i helgene, men av hensyn til din egen sikkerhet, ber vi om at området unngås på hverdager da det er anleggsvirksomhet i dette området.

Transformatorene på plass
Mandag ble de to transformatorene løftet på plass i transformatorstasjonen. Dette var en nøye planlagt jobb med stor presisjon involvert, og alt gikk etter planen. Siemens har nylig startet de elektromekaniske installasjonene inne i bygningen, mens KF Entreprenør holder på å avslutte de byggetekniske arbeidene. Framover mot sommeren vil uteområdene bli besådd og gjerder og lyktestolper satt opp. Transformatorstasjonen skal være klar til bruk høsten 2015. Trafostasjonen er blant det som blir stående igjen på Åsland etter at Follobanen er satt i drift.

Entreprenør for støytiltak valgt
Onsdag denne uken blir kontrakten med entreprenøren for støytiltak uteplasser undertegnet. RK Montasje AS er valgt som entreprenør. De vil starte arbeidene i løpet av mai, og vil ta direkte kontakt med de aktuelle naboene for nærmere avtale.

Bruk vakttelefonen
Skulle du bli plaget av støy, rystelser eller annet fra vårt anleggsområde på Åsland, bruk vakttelefonen vår. Den er opprettet for din trygghet. Ved å ringe tlf. 479 74 571 komme du i kontakt med Jernbaneverkets ansatte på Åsland, som er tilgjengelige så lenge det foregår arbeider på området. Av praktiske grunner kan ikke telefonen tas når de er ute på anlegget, så får du ikke svar, blir du ringt opp igjen så snart de er tilgjengelige. (Se også øvrig kontaktinformasjon nederst.)

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Henrik Manstad: e-post henrik.manstad@jbv.no, telefon 406 00 853.
- Vakttelefon Åsland (direkte kontakt med våre ansatte på anleggsområdet): telefon 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev
Vi sender ut den informasjonen du leser på denne siden, i eget informasjonsbrev. Du kan melde deg på nyhetsbrevet ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. Du melder deg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen