Informasjonsbrev Åsland 16. juni 2014

Dette er blant aktivitetene på Åsland i uke 25.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland kommende uke. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen, som blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 16. til 23. juni 2014:

Arbeider på kveldstid
Entreprenøren forsetter arbeidet med å sikre området rundt det som blir tunnelpåhugget. Dette arbeidet skjer på dagtid, men vil også bli utført utover kvelden fordi det ikke anses som støyende arbeid og dermed ligger innenfor støyforskriftens krav, vurdert av Oslo kommune. Arbeidet avsluttes innen kl. 23.00. Jernbaneverket beklager ulemper som naboer kan oppleve.

Fremover vil det være pågående arbeid på Åsland store deler av døgnet og naboer vil se anleggsarbeider også på kveldstid og i helger.
Atkomsttunnelen skal sikres og det vil være behov for å sjekke status, se til at det ikke har trengt inn vann, vurdere om tiltak er tilstrekkelige etc. Dette vil være arbeid som ikke bryter støyforskriften.

Åpent møte med entreprenører
Jernbaneverkets byggeledelse inviterer til et åpent møte om Åsland riggområde der entreprenørene blant annen vil informere om arbeidet som skal gjennomføres fremover.
Møtet vil finne sted på Bjørnholt skole onsdag 25. juni kl. 18.30-21.00 i auditoriet Amerika. MERK! NY MØTEDATO OG -STED: Tirsdag 1. juli kl. 18.30 på Grendehuset/Bjørndalen Frivilligsentral (se informasjonsbrev av 23. juni).
Alle naboer og interesserte er hjertelig velkommen.
Møtet vil blant annet bli annonsert i Nordstrands Blad.

Mer om forberedende arbeider tunnel
Først sprengningssalve skjer denne uken. Ved arbeider ute, blir salvene varslet med sirene. Senere når arbeidet skjer inne i tunnelen, vil salvene ikke bli varslet med sirene. Da vil vi tilby sms-varsling for som ønsker å melde seg på denne tjenesten. Vi kommer tilbake til påmelding i senere nyhetsbrev.

Øvrige arbeider i uke 25
I forbindelse med tunnelarbeidene blir det en del gravearbeider og flytting av løsmasser. Disse massene vil bli brukt til planering av område for verksted og vaskeplass.
I tillegg skal alle anleggsgjerder gjøres ferdig i løpet av uka og oppsett av kontorrigg vil fortsette.

Arbeidene for strømtilførsel fortsetter
Sprengningsarbeider for bygging av det som blir transformatorstasjonen på Åsland, fortsetter også denne uken.

Hafslund – mer strøm
Hafslund har ferdigstilt kabelarbeidene gjennom skogen til Siggerud, og fortsetter oppryddingen. Noen tilknytningsarbeider på Siggerud-siden blir utført senere. Nest siste del av kabelanlegget fra Klemetsrud blir strukket fra 23. juni 2014. Etter det gjenstår siste etappe opp til transformatorstasjonen, som blir utført høsten 2014.

Støytiltak for enkelte beboere
Oppmålingsarbeider starter i noen boliger i slutten av denne uken. Avtaler om dette gjøres direkte med huseier. De fysiske arbeidene starter tidligst opp i uke 32. Vennligst se forrige informasjonsbrev der fasene i støysikringarbeidet beskrives.

Kontaktpersoner Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Bente Pladsen Gussiås: e-post bente.pladsen.gussias@jbv.no, telefon 976 46 669.

Informasjonsbrev
Du/dere som får dette informasjonsbrevet, har meldt dere på ved å gi oss deres e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”.  Hvis enkelte ikke har e-post, kan de ringe oss og få tilsendt informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobaneprosjektet blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski er Norges største landbaserte prosjekt. Prosjektet omfatter blant annet bygging av landets lengste jernbanetunnel og ny, moderne stasjon og kollektivknutepunkt på Ski.