Informasjonsbrev Åsland 16. februar 2015

Dette er blant aktivitetene på vårt anleggsområde på Åsland i uke 8.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 16. til 23. februar 2015:

Forberedende arbeider
På det utvidede riggområdet fortsetter arbeidet med fresing av stubber og røtter. AF Gruppen jobber videre med å lage adkomstvei til det utvidede riggområdet og det vil være noen gravearbeider på dette området.

Opparbeidingen av riggområdet fortsetter med utlegging av stein fra tunnelen, tørrmuring og drenering. Tunnelarbeidene fortsetter i begge løp. Vi har nå kommet nesten 650 meter inn i fjellet og sprengningene foregår cirka 100 meter under bakken. Dvs. at vi er midt under den siste rekken av hus i Meklenborglia og tunneldrivingen vil nå gradvis fjerne seg fra bebyggelsen. Det betyr at rystelser fra tunneldrivingen vil bli svakere og svakere i løpet av de nærmeste ukene for naboene og det blir mindre støy.

Vær aktsom ved Stensrudåsveien
Vi har tidligere orientert om omleggingen av Stensrudåsveien, som også innebærer en omlegging av Maurtubekken. Dette arbeidet pågår fortsatt og vi ber turgåere og skiløpere ferdes med aktsomhet akkurat her. Det vil være mulig å passere over veien i helgene, men av hensyn til din sikkerhet ber vi om at området unngås på hverdager.

Støyskjerming uteplasser
Forrige fredag ble det gjennomført befaring med firmaer som er interessert i å levere tilbud på kontrakten for støyskjerming av uteplasser. Tre entreprenører møtte opp for å se områdene der uteplassene skal bygges. Tilbudsfristen er 6. mars.
Jernbaneverket har varslet de i underkant av 20 huseiere på Beveråsen og Åsland som blir direkte berørt av dette.

Status fasadetiltak
Boliger på Åsland har fått nye, støyisolererte vinduer. MHA Entreprenør i full gang med å skifte vinduer i aktuelle boliger på Beveråsen.

Transformatorstasjonen i rute
Byggingen av transformatorstasjonen fortsetter som tidligere. Dette er arbeider som ikke støyer i nevneverdig grad.

Første tunnel-kontrakt tildelt på Follobanen
Forrige uke ble det sendt ut tilbudsbrev som gjelder den første av Follobanens store totalentreprisekontrakter. Kontrakten omfatter arbeid med ny tunnel for inngående Østfoldbane og den sydligste del av den lange tunnelen til Follobanen.
Les mer om kontrakten på våre nettsider.

Vakttelefonen er til for deg
Skulle du føle deg plaget av støy, rystelser eller annet fra vårt anleggsområde på Åsland, bruk vakttelefonen vår. Den er opprettet for din trygghet. Ved å ringe tlf. 479 74 571 komme du i direkte kontakt med Jernbaneverkets ansatte på Åsland, som er tilstede så lenge det foregår arbeider på området. (Se også øvrig kontaktinformasjon nederst.)

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du å motta en varsling på sms kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND TUNNEL til telefonnummer 26112. Ønsker du senere å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND TUNNEL STOPP til samme telefonnummer. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Henrik Manstad: e-post henrik.manstad@jbv.no, telefon 406 00 853.
- Vakttelefon Åsland (direkte kontakt med våre ansatte på anleggsområdet): telefon 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen