Informasjonsbrev Åsland 15. september 2014

Dette er blant aktivitetene på anleggsområde Åsland i uke 38.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 15. til 22. september 2014:

Forberedende arbeider
Arbeidene som tidligere har pågått, fortsetter. Det er lagt dreneringsrør over Vefald-tomta, og grøften blir nå fylt igjen. All oppgravet masse herfra blir håndtert som forurenset masse og kjørt bort. I tillegg til sprengningsarbeider i begge tunnelløpene, blir det også sprengning og boring ute på anleggsområdet, samt planering og tilpassing av skråningen ved tunnelinngangen. Det blir fortsatt transport og utlegging av løsmasser på anleggsområdet. Noe betong på området skal også flyttes.

Støyende arbeider på Sluttstykket
Opparbeidingen av Sluttstykket til veistandard, gjør det også nødvendig med en hel del pigging i tillegg til sprengninger. Det kan også bli aktuelt med boring. Løsmasser herfra blir lagt annet sted på anleggsområdet. Den midlertidige gang- og sykkelstien som går langs Sluttstykket, vil være åpen.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.
- Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (dersom dere trenger direkte kontakt med våre ansatte som er på anleggsområdet).

Informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har e-post, kan de ringe oss og få informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen