Informasjonsbrev Åsland 11. august 2014

Dette er hva som skjer på anleggsområde Åsland i uke 33.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Dette er blant aktivitetene som foregår på Åsland fra mandag 11. til 18. august 2014:

Forberedende arbeider tunnel
Tunnelarbeidene foregår i begge tunnelløpene. Entreprenøren har nå kommet 95 meter inn i det nordre tunnelløpet, og 84 meter inn i det søndre løpet. Sprengningsarbeidene foregår nå såpass langt inne i fjellet at de vil være til mindre sjenanse for de nærmeste naboene. Skråningen ved den ene tunnelskjæringen er under planering. Masseflytting fra nedre del til øvre nivå på anleggsområdet fortsetter, men er snart ferdigstilt. En mindre boligrigg for anleggsarbeidere er i ferd med å bli satt opp på Vedfald-tomta. Denne skal huse noen av skiftarbeiderne på Åsland, samt kantine for de ansatte.

SMS-varsling
Vi skal sende sms-varslinger i forkant av hver eneste sprengning. I sommer har dette glippet ved noen anledninger, og det beklager vi.

Som tidligere nevnt, melder du deg på tjenesten ved å sende en sms med teksten ÅSLAND UTE og/eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Ønsker du å melde deg av, sender du sms ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP til telefonnummer 26112.

Klart for bygging av transformatorstasjon
Sprengningsarbeidene og piggingen for transformatorstasjonen er ferdig, men noen sikringsarbeider med bolting gjenstår. Arealet er ferdigplanert og klart til å starte byggingen av transformatorstasjonen. Arbeidene med bunnplaten for bygget starter denne uken, og jordingsarbeidene starter neste uke. Betongarbeider vil pågå utover høsten. Rundt 15-20 arbeidere vil jobbe med transformatorstasjonen fremover.

Sluttstykket vil bli mindre tilgjengelig
Det såkalte “Sluttstykket”, veien som går opp til transformatortomta (Myrer Gård) vil bli opparbeidet til permanent atkomstvei i løpet av september 2014. I denne perioden vil denne bli helt stengt. Syklende og gående bes benytte opparbeidet omkjøringssti/-vei langs E6.

Støvmålere
På tre steder ved de nærmeste naboene til Åsland, vil det i løpet av kort bli satt opp støvmålere. Målerne viser hvor mye anleggsarbeidene støver. Det er Norsk institutt for luftforskning (NILU) som vil følge opp disse, på vegne av Jernbaneverket.

Støytiltak for enkelte beboere
I løpet av den nærmeste tiden vil Jernbaneverket ta kontakt med alle som har fått tilbud om fasadetiltak. Avtaleforslagene for etablering av fasadetiltak ble sendt ut i begynnelsen av juli, med frist 20. august 2014. Dersom avtalen har uklarheter som må avklares før eier signerer, må dette tas opp med Jernbaneverket. Vennligst ta kontakt snarest mulig slik at vi kan snakke om eventuelle uklarheter og få de nødvendige støytiltakene på plass..

Siste etappe for Hafslund
Hafslund har avsluttet sine arbeider, men kabel til transformatorstasjonens tomt mot nord, er ikke lagt ennå. Dette vil bli gjort i høst eller vinter.

Vann- og avløpsetaten ferdig
Vann- og avløpsetaten (VAV) er ferdig med sine arbeider, og vil rigge ned i løpet av august.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.
- Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (dersom dere trenger å komme i direkte kontakt med en av Jernbaneverkets ansatte på anleggsområdet).

Informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har e-post, kan de ringe oss og få tilsendt informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største landbaserte samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski.

Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen