Informasjonsbrev Åsland 1. september 2014

Dette er hva som skjer på anleggsområde Åsland uke 36.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 1. til 8. september 2014:

Forberedende arbeider tunnel
Tunnelarbeidene fortsetter med sprengninger i begge tunnelløp. Hittil er det sprengt ut 120 meter av nordre løp og 105 meter av søndre løp. Massene blir transportert ut og lagt andre steder på riggområdet. For å planere den øvre delen av anleggsområdet, blir det også boring og sprenging ute (i dagsonen). Lagertelt, renseanlegg for anleggsvann og boligrigg er fortsatt under oppføring.

Maurtuveien vil frem til torsdag bli periodevis stengt nede ved anleggsområdet, da det blir lagt dreneringsrør under veien.

Befaring av område for støyskjerm
Denne uka blir det gjort en ny befaring av området rundt den eksisterende støyskjermen på Beveråsen. Det skal gjøres ny vurdering av om oppføring av ny støyskjerm er et tiltak som kan egne seg for å skjerme eiendommer på Beveråsen mot støy fra Åsland riggområde. Multiconsult utfører befaringen og vurderingen på vegne av Jernbaneverket. Multiconsult må gå over de nærmeste eiendommene til støyskjermen for å kunne gjøre befaringen, og naboene det gjelder er tidligere varslet om dette i eget skriv.

Sluttstykket stengt
Sluttstykket vil være stengt for gjennomkjøring i hele september 2014. Det stenges nede ved undergangen under E6. Den opparbeidete gang- og sykkelstien vil være åpen. Stengningen skyldes at sluttstykket skal opparbeides til ny veistandard, samt at det skal klargjøres for kabellegging langs veien.

De som skal til transformatorstasjonen, vil få skiltet omkjøring via riggområdet til AF Gruppen.

Byggingen av transformatorstasjonen i gang
Arbeidene med bunnplaten fortsetter.

Vann- og avløpsetaten asfalterer
Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune (VAV) vil asfaltere Maurtuveien ved Klemetsrud kirke samt krysset i Enebakkveien denne uka. Fremkommeligheten blir redusert, men veien blir holdt åpen mens arbeidene pågår. Entreprenøren til VAV, Implenia, holder på å fjerne sin anleggsrigg på Åsland.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.
- Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (dersom dere trenger direkte kontakt med våre ansatte som er på anleggsområdet).

Informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har e-post, kan de ringe oss og få informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski, og skal etter planen være ferdig i 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen