Nye koster på Åsland

AF Gruppen avslutter denne uka de forberedende arbeidene på Åsland og overlater det store riggområdet til spansk-italienske Acciona Ghella JV.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

- Oppdraget det siste året har vært å drive to adkomsttunneler på i underkant av én kilometer hver og fylle opp og planere riggarealet for den videre virksomheten på Åsland. Vi har ferdigstilt arbeidene etter planlagt tidsplan, inkludert tunneldrivingen, sier byggleder Simen Thorsen.

Simen ThorsenUtfordringer underveis
- Selv om vi har holdt oss innenfor tidsrammene, er det ikke til å legge skjul på at det har vært utfordringer underveis, innrømmer byggelederen. Han forteller at det har vært grundige prosesser med mange parter involvert, blant annet for gang- og sykkelveien som passerer riggområdet. En ny gang- og sykkelbro er gjort om til en undergang slik at også hester kan passere. Men nå er gang- og sykkelundergangen åpnet, og det uten ekstra utførelseskostnader, forteller Simen Thorsen.

Stort volum forurenset masse
- Vi har også hatt utfordringer knyttet til ytre miljø. Vi har håndtert alt fra forurenset grunn til en god blanding av rød- og svartelistede arter på samme områder, sier byggelederen. Rødlistede arter er sjeldne arter eller arter som minker kraftig, og en av disse er spissnutefrosken, som holder til på Åsland. En amfibiedam er bygget for å legge til rette for denne froskearten og liten salamander, som også finnes i området. Svartelistede arter på sin side, er fremmede arter som utgjør en økologisk risiko, og kanadagullris er en av flere planter som er fjernet fra Åsland.

- Kostnadene har blitt høyere enn antatt på ytre miljø, spesielt på grunn av et stort volum forurenset masse. Det er for øvrig ingen overraskelse i seg selv når man graver på en gammel industritomt hvor det har vært asfaltverk, betongblandeverk og entreprenørdrift med maskinoppstilling. I tillegg har vi hatt betydelig utfordringer knyttet til innlekkasje i tunnelen, sier byggelederen.

Godt samarbeid med entreprenøren
Fra sluttbefaringen
Sluttbefaringene med entreprenøren for de forberedende arbeidene på Åsland, AF Gruppen, og byggherren, Jernbaneverket, er gjennomført denne uka. Totalentrenøren, arbeidsfellesskapet Acciona Ghella JV, overtar nå det store riggområdet på 125.000 kvadratmeter.

- Samarbeidet med AF har vært bra, og vi har hatt en god tone, sier Simen Thorsen. Han fortsetter nå som Jernbaneverkets byggeleder for drill & blast-arbeidet, som er en del av den store totalkontrakten for EPC TBM med Acciona Ghella.

Snur i døra
AF bokstavelig talt snur i døra på Åsland. De fortsetter som underentreprenør for AG, men fortsatt med Jernbaneverket som byggherre. AF skal sprenge ut to monteringshaller i enden av adkomsttunnelene samt to hovedtunneler mellom hallene. Det betyr at AF allerede mandag er i gang igjen på Åsland. Disse arbeidene vil foregå i rundt femten måneder til, og etterfølges av montering av fire tunnelboremaskiner i de ferdig utsprengte monteringshallene.

Foruten tunnelaktiviteten, Sintef som måler bergspenninger i tunnelene og grunnundersøkelser, vil det ikke være den helt store aktiviteten på Åsland før etter sommeren.

Klargjøring til sprengning inne i en av adkomsttunnelene (foto: Aleksander Andersen)