Ny milepæl i tunnelen

På Sydhavna har Follobaneprosjektet sprengt og splittet gjennom flere hundre meter hardt fjell de siste månedene. Nå er adkomsttunnelene inn til den inngående Østfoldbanen ferdig, og drivingen av ny jernbanetunnel kan begynne for fullt.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

De to adkomsttunnelene, som går fra den nedlagte Sjursøytunnelen inn til den inngående Østfoldbanen, ligger rundt 50 meter under terrenget og er til sammen 300 meter lange. Den søndre adkomsttunnelen er drevet utelukkende med drill & split, mens den 250 meter lange nordre adkomsttunnelen er drevet med både drill & split og ved konvensjonell sprengning.

Få overraskelser underveis

- Condotte startet drivingen av tunnelene i september 2015. Kvaliteten på fjellet har vært god i begge løp og arbeidene er blitt utført litt fortere enn forventet, sier en fornøyd prosjektleder Adler Enoksen.  

Tunnelene vil gi adkomst til en ny pumpestasjon som skal håndtere drensvann, i tillegg til å fungere som rømningsvei. 

Høy aktivitet i tiden fremover

Den røde streken markerer overgangen til det som skal bli den nye inngående Østfoldbanen. Her begynner om kort tid sprengningsarbeidene i retning Oslo S. Arbeidene skal utføres kontrollert og sikres i forhold til oljelagre og veianlegg som ligger få meter unna.

Mellomlagring av masser

Det må ryddes ca. 500 kubikkmeter steinmasse etter hver salve. Det utgjør mange billass med masser hver dag. For å sikre at massene ikke blir liggende og er til hinder for fremdriften, er det laget et eget mellomlager hvor massene kan deponeres. Massene blir deretter kjørt til Huken pukkverk, hvor de knuses og blir gjenbrukt som pukk eller grus.

Snart klart for neste salve

Sprengningsarbeidene gjøres ved at det bores cirka 100 hull fire meter inn i fjellet. Hullene fylles deretter med sprengstoff. Det tar omtrent seks sekunder før salven er gått av. Deretter fjernes de utsprengte steinmassene, og tunnelen ryddes for løst fjell. For hver salve som sprenges, kommer man rundt fire meter lenger inn i fjellet.

Flere salver om dagen

Sprengningsarbeidene pågår på hverdager mellom klokken 7 og 23, og frem til klokken 16 på lørdager. Jernbaneverket har plassert ut rystelsesmålere i området for å kartlegge rystelsene i grunnen. Disse målingene utføres kontinuerlig og gir verdifull informasjon som brukes til å overvåke salvene. Målingene så langt viser lave rystelsesverdier, men Jernbaneverket beklager at arbeidene kan påføre ulemper for de nærmeste naboene.

Mekanisk bryting av fjell

Deler av adkomsttunnelene er drevet med drill & split. Hovedarbeidene i tiden fremover skal utføres med konvensjonell sprengning, men drill & split skal tas i bruk igjen som metode på deler av Østfoldbanens inngående spor og under E6. Dette er første gang drill & split blir brukt som drivemetode i et stort norsk tunnelprosjekt.

To tunnelentreprenører

Tunnelarbeidet på denne delen av Follobaneutbyggingen, strekker seg fra Mosseveien og 1200 meter inn i Ekebergåsen. Der overtar Follobaneprosjektets andre tunnelentreprenør Acciona Ghella Joint Venture, som skal drive 18,5 km av den lange tunnelen med tunnelboremaskiner. Først om tre år vil hovedarbeidene i tunnelen være ferdig.

Alle foto: Jernbaneverket Follobanen