Åsland: Sprengningsarbeider i Grønliåsen

Jernbaneverket sprenger 100 meter under bakken - 1 km inn fra Åsland, inne i Grønliåsen. De største sprengningsarbeidene vil etter planen bli ferdige til påske.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Sprengningssalvene om natten er justert ned og delt opp. Dette er et tiltak for å dempe vibrasjonene for naboene. Jernbaneverket beklager de ulempene arbeidene medfører for våre naboer i området.


Mer informasjon om arbeidene som skal gjennomføres

100 meter under bakken i Grønliåsen sprenges det ut to store haller der Jernbaneverkets entreprenør neste år skal montere tunnelboremaskinene. Det blir også laget logistikktunneler i tilknytning til hallene. Disse arbeidene er planlagt ferdigstilt til påske.

 Arbeidet med sprengning av en 2,7 km lang rømningstunnel, som skal gå parallelt med hovedløpene som utgjør Follobanens lange tunnel, har nettopp startet opp.  Det er disse hovedløpene som skal bores med tunnelboremaskiner. Rømningstunnelen skal sprenges ut i Grønliåsen nær Meklenborglia og nordover i retning Ljabru (se kart). Disse arbeidene vil ha en fremdrift på ca. 50 meter i uka, og vil dermed gradvis bevege seg vekk fra området det sprenges i dag.

 Sprengningsarbeidene pågår på dagtid, kveld og natt, men ikke i innsovingsperioden mellom kl. 23-01. Det sprenges dessuten ikke fra lørdag ettermiddag fram til mandag morgen. 

 Kartet viser tunnelanlegget 100 meter under bakken i Grønliåsen. Den 2,7 km lange rømningstunnelen går parallelt med hovedløpene for tunnelen, nordover i retning Ljabru med utgangspunkt i tunnelanlegget.

Hva gjør Jernbaneverket og entreprenøren?

Sprengningssalvene om natten er justert ned og delt opp, for å dempe vibrasjonene. Naboer på Beveråsen og deler av Tårnåsen har tidligere mottatt varsel om disse arbeidene.

 Jernbaneverket har plassert ut rystelsesmålere på bygninger i området for å kartlegge rystelsene i grunnen når det sprenges. Disse målingene utføres kontinuerlig og gir verdifull informasjon som brukes til å overvåke salvene og eventuelt justere salvene.  Målingene så langt viser lave rystelsesverdier. Jernbaneverket har likevel respekt for at enkelte naboer blir forstyrret.

Jernbaneverket har innskjerpet kontrollen med entreprenør fordi det har vært enkelte uønskede hendelser med for store salver på natt og beklager at dette har skjedd. Om natten er det ikke minst viktig å sprenge så forsiktig som praktisk mulig.


Hva vil naboene merke?

Sprengningssalvene varer mellom 5-6 sekunder og skaper vibrasjoner i grunnen som kan beskrives som «buldring». Styrken på vibrasjonene vil være avhengig av avstand til sprengsstedet, samt om boligen er fundamentert på løsmasser eller fjell.
Etter påske vil det kun gjenstå arbeider med rømningstunnelen som skal gå fra området nær Meklenborglia nordover i retning Ljabru. Rystelsene fra disse arbeidene vil være noe mindre merkbare enn de sprengningene som utføres i dag. Det vil sprenges ca. 3 salver i døgnet med en fremdrift på ca. 50 meter i uka.

Igjen: Jernbaneverket beklager de ulempene arbeidene medfører for våre naboer i området.

Skisse over tunnelanlegget i Grønliåsen ved Åsland.