Utvidet anleggsområde på Åsland

Oslo kommune har vedtatt reguleringsplanen for 4 TBM. Dette er en detaljregulering for rigg- og anleggsområde for de fire tunnelboremaskinene (TBM) som skal lage Nordens lengste jernbanetunnel.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Planen ble enstemmig vedtatt, og supplerer rigg- og anleggsområdene regulert i plan vedtatt i august 2013.

Arealene skal benyttes til midlertidig og permanent deponering av masser, lagerområde for betongelementer til tunnelboremaskinene og omlegging av Stensrudåsveien, samt regulering til vegetasjonsskjerm/naturområde som skal benyttes til sedimenteringsbasseng i anleggsperioden og erstatningsdam for amfibier.

Støy fra anleggsområdet er et sentralt tema for Follobaneprosjektet. I planen forutsettes det at dialogen mellom naboene og Jernbaneverket fortsetter, slik at så gode løsninger som mulig blir valgt for å avbøte støy

Når utbyggingen er ferdig, skal Jernbaneverket opparbeide området slik at det harmonerer med fremtidig utbygging av Gjersrud/Stensrud-området.

På anleggsområdet på Åsland er det stor aktivitet med forberedende arbeider. I løpet av kort tid flytter det inn arbeidere på boligriggen som er satt opp. AF Gruppen sprenger ut en atkomsttunnel i to løp, og er nå kommet under E6. Atkomsttunnelene skal brukes til å frakte maskiner og utstyr inn til hovedtunnelen, som vil gå i to atskilte tunnelløp, ett mot Oslo og ett mot kollektivknutepunktet nye Ski stasjon. Les mer om hva som skjer på Åsland i våre ukentlige nyhetsbrev.

Prosessen mot kontraktsignering med firmaet eller sammenslutningen som skal drive tunnelen med de fire tunnelboremaskinene, er i full gang. Signering skjer våren 2015.