Sjef for Nordens lengste togtunnel

Anne Kathrine Kalager har tatt over som prosjektleder for Follobanens lange tunnel. Geologen fra Tønsberg skal lede arbeidet med brorparten av det som blir Nordens lengste jernbanetunnel.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

- Dette er et prosjekt jeg har brent for lenge, sier Kalager, som helt siden 2007 har arbeidet med Follobaneprosjektet.

Fire, store tunnelboremaskiner skal drive Follobanens tunnel inne i Ekebergåsen. På anleggsområdet på Åsland er det nå stor aktivitet med forberedende arbeider. To atkomst-tuneller sprenges ut. Mer enn 100 Prosjektleder tunnel i Follobaneprosjektet, Anne Kathrine Kalager.meter tunnel er unnagjort. Inn gjennom atkomsttunellene skal maskiner og arbeidsfolk fraktes for å lage de to atskilte hovedtunnelløpene – et mot Oslo og et mot kollektivknutepunktet nye Ski stasjon.
- Dette blir en omfattende operasjon, sier tunnelsjefen.

Nye valg for norsk jernbane
Med Jernbaneverket som byggherre skal totalentreprenører stå for arbeidet med Follobaneprosjektet.

- Om kort tid får vi inn tilbud på flere av de store entreprisene våre. Det blir spennende å se hvordan markedet responderer på de valgene vi har gjort underveis og den kontraktstrategien vi har lagt opp. Når det gjelder tunnelentreprisene, arbeidet vi i et par år med analyser og utredninger for å dokumentere at det var riktig for Jernbaneverket å gå nye veier når det gjelder valg av tunnelkonsept. I stedet for å velge ett stort dobbeltsporet løp, slik vi har hatt tradisjon for, skal vi legge Follobanens to spor i to separate tunnelløp. Jeg er overbevist om at det var et fremtidsrettet valg som ble gjort, understreker Kalager.

Også valg av drivemetode for den lange tunnelen har vært bredt utredet:

- I 2008 fikk vi lagt frem en drivemetode-rapport utarbeidet av et team med tre eksperter på tradisjonell sprengning av tunneler og tre eksperter på driving med tunnelboremaskiner (TBM). Disse ekspertene konkluderte med at dersom man valgte å bygge tunnelen med to atskilte tunnelløp, så det ut til at det kunne lønne seg å drive tunnelen med tunnelboremaskin. Etter mer detaljerte studier konkluderte Jernbaneverket høsten 2012 med å velge TBM for mesteparten av arbeidet med tunnelen på den nye Follobanen.
- Også dette var en viktig beslutning for prosjektet. Nok en gang gikk Follobaneprosjektet nye veier i forhold til Jernbaneverkets tidligere praksis for tunneldriving, sier Kalager.

Godt team
Anne Kathrine Kalager leder et team med tunnelekspertise og har Thor Stenersen som assisterende prosjektleder og fast stedfortreder. Teamet skal, i tillegg til å følge opp viktig forberedende arbeid på Åsland, fortsette prosessen frem til en kontraktsignering med den entreprenøren eller den sammenslutning som vinner oppdraget med å drive hovedtunnelen. Senere skal Follobaneprosjektet som byggherre følge opp totalentreprenørens arbeid.

Kan jernbane
Anne Kathrine Kalager er utdannet geolog fra Universitet i Oslo og arbeidet først en kort periode i oljebransjen, før hun begynte i NSB i 1987. Hun har arbeidet med flere av Norges største prosjekter som dobbeltspor Ski-Moss, nye Nationaltheatret stasjon, dobbeltspor mellom Sandvika-Asker og Lysaker-Sandvika.

Kalager har vært prosjektansvarlig og prosjektsjef for planleggingen av Follobanen og senere assisterende prosjektdirektør, før hun nå har tatt over som prosjektleder for det som blir Nordens lengste jernbanetunnel.