Jernbane i Ekebergåsen

Jernbaneverket og fem oljeselskaper samarbeider om innføring av Follobaneprosjektets tunneler gjennom Ekebergåsen ved Gamlebyen i Oslo, der det allerede er en rekke installasjoner i fjellet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det er to atskilte tunnelløp for den nye Follobanen og tunnel for den inngående Østfoldbanen som planlegges og skal bygges i Ekebergåsen ved Gamlebyen i Oslo fra 2015.

- Follobaneprosjektets ståsted er at vi ikke skal ta risikoer når det gjelder driving av tunneler i Ekebergåsen. Det er gjort grundige utredninger av tilstand, nødvendige tiltak og risiko. Utredningene viser at tunnelene kan drives på en trygg måte med de tiltakene Jernbaneverket og oljeselskapene skal utføre, sier prosjektdirektør Erik Smith.

-I de mest krevende områdene har Jernbaneverket valgt mekanisk brytning som metode for å ivaretas sikkerheten på aller beste måte. Dette er ett av en rekke tiltak. Når alle tiltakene er satt inn skal vi ha kontroll med risikoene, understreker Smith.
Follobaneprosjektets tunneler skal blant annet passere over og til siden for oljeselskapenes lagre. Oljeselskapenes og Jernbaneverkets sikringstiltak og tilhørende gjennomføringsplan skal legges frem for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dette er i tråd med vanlig saksgang.

Kunnskapsgrunnlag
Follobaneprosjektet fikk først utarbeidet en tilstands– og tiltaksrapport for å få fastlagt hvilke tiltak som er nødvendige i lagrene for å kunne drive jernbanetunnelene forbi med forsiktig sprengning. Senere har prosjektet besluttet at det ikke skal sprenges i dette avgrensede området.

Deretter ble det utført en konsekvensvurdering for å fastlegge hvilke tiltak som er nødvendig for å bygge disse tunnelstrekningene uten å sprenges, men ved å bruke det som kalles mekanisk bryting (splitting av fjellet).

Noen av de tyngste tekniske fagmiljøene i Norge har og har hatt oppdrag knyttet til vurderingene i Ekebergåsen: Sweco, Cowi, Multiconsult og Aas-Jacobsen. Samtidig har det vært og er tett samarbeid mellom ekspertise i oljeselskapene og i Jernbaneverket/Follobaneprosjektet.

- Tiltakene som skal etableres før og under bygging, er nå under detaljprosjektering, sier prosjektleder Steinar Johannessen, som leder denne delen av Follobaneutbyggingen.

Nøyaktighet
På den første strekningen inne i Ekebergåsen vil Follobaneprosjektets tunneler ha varierende avstand til annen infrastruktur.

– Stort sett har vi mer enn 20 meters avstand, men vi har en kortere strekning der det bare er rundt 6-7 meter fra annen installasjon og til jernbanesporet. Her vil vi bare bruke den mest skånsomme drivemetoden med mekanisk bryting. Det er også et viktig tiltak at sisternen i det området skal tømmes for oljeprodukter midlertidig og fylles med vann, sier Johannessen.

Det kan oppstå skader på installasjoner på grunn av vibrasjoner under tunneldrivingen og det kan bla. oppstå mindre lekkasjer (gass i små mengder). Risikoen håndteres ved å gjennomføre tiltak inne i fjell-lagrene, så som oppgradering og utskifting av rørsystemer og tømming av sisterner for produkter. Dette er det oljeselskapene som utfører. I tillegg skal Jernbaneverket utføre en rekke tiltak, i hovedsak:

  • Sprengning erstattes av metoden drill & split, det vil si mekanisk bryting av fjellet på de sårbare strekningene.
  • Grunnvannet skal overvåkes før, under og etter tunneldriving.
  • Det blir foretatt kontinuerlige målinger for å kunne avdekke og stanse eventuelle lekkasjer fra sisternene.
  • Måleutstyr monteres og overvåkes for å ha kontroll med rystelser inne i oljelagrene før og under tunneldriving, og i jernbanetunnelenes første driftsfase.
  • Jernbanetunnelene gjøres vanntette for å sikre at grunnvannet holder seg stabilt rundt oljelagrene.

Kontrakten som gjelder tunnelarbeid i Ekebergåsen utført med metoden Drill & Blast/Drill & Split, signeres med entreprenør etter planen i begynnelsen av februar 2015. Hovedarbeidet starter på forsommeren 2015. Den første jobben blir å bygge atkomsttunneler til den nye inngående Østfoldbanetunnelen. Follobaneprosjektets tunnelinnslag i Oslo kommer ved Sydhavna (Sjursøyatunnelen).
 
Norges største samferdselsprosjekt
Det er i alt fem, store EPC-kontrakter eller totalkontrakter i Follobaneprosjektet. Jernbaneverket er byggherre.  I tillegg til de to tunnelkontraktene (en for driving med tunnelboremaskiner og en for bruk av Drill & Blast/Drill & Split), er det en kontrakt for innføring av den nye banen til Oslo S og en for strekningen Langhus-Ski, inkludert bygging av kollektivknutepunktet nye Ski stasjon. Den siste totalkontrakten omfatter signalanleggene. Follobanen bygges for en levetid på minst 100 år og skal være solid og sikker.

Follobanen definisjon:
Hva er drivemetoden “Drill & Split”: Dette er en metode for driving av tunnel uten bruk av sprengstoff. Metoden baseres på tett hullboring med påfølgende mekanisk splitting utført med hydraulisk jekk. Bruk av metoden er betinget av hensyn til omkringliggende infrastruktur og har to hovedfordeler. For det første medfører den svært lave rystelser. For det andre gir den svært god kontroll under berguttak.