Follobanen søker tunnelentreprenør

Jernbaneverket har startet prosessen som skal lede til valg av entreprenør for det som blir Norges lengste jernbanetunnel.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket har satt i gang prekvalifiseringsprosessen som vil lede til valg av den best egnede entreprenøren for å bygge Norges lengste jernbanetunnel.Kunngjøring av prekvalifiseringsgrunnlaget for bygging av Follobanens tunnel er den første direkte anmodningen til det internasjonale leverandørmarkedet. Det markerer begynnelse på en omfattende prosess for å finne den best egnede entreprenøren (eller sammenslåing av flere) til å bygge Norges lengste jernbanetunnel.

Den lange tunnelen på Follobanen skal, med unntak av de siste 2,3 km. inn mot Oslo, bores ved bruk av fire tunnelboremaskiner (TBM). Prosjektet har derfor fått mye oppmerksomhet i det internasjonale entreprenørmarkedet.

– Follobanen ønsker å benytte seg av tunnel- og jernbaneindustriens fulle egenskaper, erfaring og kapasitet. Prekvalifiseringsgrunnlaget skal lede oss til selskapene som er i stand til å konkurrere om bygging av et sammensatt tunnelprosjekt med en verdi på mellom seks og åtte milliarder kroner, sier Thor Stenersen, prosjektleder for Follobanens tunneler.

Ifølge Stenersen skal prekvalifiseringsprosessen sikre at entreprenøren (med eventuelle partnere og underentreprenører) har følgende egenskaper:

  • Solide gjennomføringsevner
  • Teknisk kompetanse og erfaring
  • Kapasitet til å gjøre jobben
  • Forståelse for norske forhold, myndighetskrav og bygging i urbane strøk

– Full etterlevelse av nasjonale krav for helse, miljø og sikkerhet er noe vi skal være meget tydelige på. Det vil ikke være tilstrekkelig med høy teknisk kompetanse og erfaring med komplekse prosjekter. Evnen til å kunne bygge i urbane strøk og ta hensyn til omgivelsene skal også vektlegges, presiserer Stenersen.

Nødvendig silingsprosess
Thor Stenersen, prosjektleder for Follobanens tunneler.
I tillegg til å gi Jernbaneverket informasjon om leverandørmarkedet, vil prekvalifiseringsgrunnlaget bidra til å finne riktig antall entreprenører som vil bli med videre til tilbudsfasen.

– Det er både tidkrevende og dyrt å utarbeide et tilbud på et så stort tunnelprosjekt. Leverandørene som blir invitert til å gjøre det, vil få en reell mulighet til å vinne oppdraget.  Derfor forventer vi en utsiling før vi beslutter de endelige tilbydere, mener Stenersen.

Fremtidsrettet kontraktsmodell
For å finne den riktige entreprenøren skal Follobanen ta i bruk en kontraktsmodell som er lite bruk i jernbanesammenheng, men godt egnet for store utbyggingsprosjekter. I totalentreprise-modellen (EPC på engelsk), en kjent modell i øvrig industri, får entreprenøren fullt ansvar for prosjektering, innkjøp av materiell og bygging med kontraktfestede grensesnitt. Jernbaneverket vil dermed få en tydeligere og mer overordnet byggherrerolle.

– I EPC-modellen involveres entreprenøren på et tidligere tidspunkt enn det som har vært vanlig praksis. Entreprenøren får da mulighet til å tilpasse alle prosjektets faser til egen teknisk kompetanse og erfaring. Follobaneprosjektets størrelse og kompleksitet krever en slik modell, forklarer Stenersen.

– På den måten vil Jernbaneverkets egne ressurser benyttes i mer strategiske funksjoner fremfor og være utførende i byggefasen, noe som for et så stort tunnelprosjekt ville ha vært altfor ressurskrevende, presiserer Stenersen.

Flere parallelle oppdrag
Follobanens fremtidige entreprenører vil likevel motta et godt prosjekteringsgrunnlag i form av en ferdigstilt teknisk plan (detaljplan) som kan brukes til videre detaljprosjektering og utarbeidelse av egenproduserte byggeplaner.

I tillegg til prekvalifisering for de TBM-drevne tunnelløpene, har Jernbaneverket åpnet prekvalifiseringsprosesser for andre deler av Follobaneprosjektet:

  • Forberedende arbeider på Åsland (Follobanens hovedanleggsområde)
  • Forberedende arbeider på Follobanens dagstrekning i Ski
  • Innerste del av Follobanen (1 km tunnel- konvensjonelt sprengt) og ny tunell for omlagt Østfoldbane (1,4 km lang tunnel - konvensjonelt sprengt)

Prekvalifiseringsdokumentene er nå tilgjengelige på Doffin. Mer informasjon finnes på Follobanens nettside for entreprenørmarkedet.