Ski stasjon

Nye Ski stasjon vil etter planen stå ferdig i 2020. Stasjonen vil ha seks spor, tre plattformer, reisetorg på både øst- og vestsiden og utvidet parkeringsområde for bil og sykkel.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Ski stasjon reisetorg med trappeamfi øst. 3D-illustrasjon Multiconsult og Jernbaneverket 2013


Tilgjengelighet, effektiv transport og integrering i bybildet er viktig for Jernbaneverket, og nye Ski stasjon vil bli et moderne kollektivknutepunkt. 

Follobanen er beregnet til å gi 11 000 flere kollektivreisende per døgn i Oslo-området. Det vil bety 67 prosent økning i tallet på togpassasjerer i rushtid. Passasjerer mellom Oslo og Ski vil få inntil halvert reisetid.

3D-illustrasjon som viser plattform med overbygning på nye Ski stasjon. Til høyre undergangen sett fra øst. Kilde: Jernbaneverket

Med en 10 meter bred gjennomgående gangforbindelse under plattformene vil stasjonen bidra til å åpne Ski-byen mellom øst og vest. I tillegg vil undergangen gi rask adkomst til plattformene fra begge sider av stasjonen. Den vil etter planen bli åpen for publikum fra rundt påsketider 2020.

I tilknytning til den nye stasjonen i Ski bygger Jernbaneverket også ny bussterminal i Jernbaneveien. Les mer om planene for nye Ski stasjon.