Nabovarsel om arbeider i Ski sentrum

Arbeidet med ombygging av Nordbyveien bro starter opp siste helgen i februar med riving av gangbroen. Arbeidet vil også medføre at gangbro blir revet og Nordbyveien stenges for trafikk.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Arbeidene med Nordbyveien bro fører til at Nordbyveien blir stengt for all trafikk fra fredag 26.2 kl. 10.00 til mandag 29.2 kl. 04.00. Også flere gang- og sykkelstier i området vil bli stengt. I perioden da veien er stengt vil omkjøring og gang- og sykkelstier bli skiltet.

På grunn av anleggsaktivitetene i Nordbyveien ber vi gående og syklende benytte gang- og sykkelstien på sørsiden av Skeidarbygget og over gangbrua ved stasjonsområdet (se kart nedenfor).

Les mer i nabovarselet som er sendt beboerne i nærområdet.

Jernbaneverket beklager ulempene som anleggsarbeidet vil medføre, men vi gleder oss til å tilby den nye Follobanen og et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

Kartet viser arbeidsområde ved riving av Nordbyveien bro markert i grønt. Gangvei sør for Skeidarbygget markert med rød strek.