Varsler planarbeid for nytt vendespor i Ski

Jernbaneverket har startet planarbeidet for bygging av ett nytt jernbanespor sør for Ski stasjon. Sporet skal brukes til å snu lokaltogene under ombygging av stasjonen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjonen viser området der Jernbaneverket skal bygge et nytt jernbanespor som blir avgjørende for en effektiv trafikkavvikling under ombygging av Ski stasjon. Illustrasjon: JBV/NorconsultBygging av nye Ski stasjon vil berøre dagens mønster for trafikkavvikling på Ski stasjon. For å kunne opprettholde togtrafikken i byggeperioden, og særlig muligheten til å kunne snu lokaltogsettene i Ski, må Jernbaneverket bygge et nytt spor sør for stasjonen.

- Togtrafikken gjennom Ski stasjon skal opprettholdes i byggeperioden. For å sikre at lokaltogene har egen kjørevei der de kan snu, trenger vi ett nytt spor utenfor anleggsområdet. Derfor foreslår vi å legge sporet sør for Finstad tunnelen, forklarer miljørådgiver Sigrun Tytlandsvik i Jernbaneverket.

Hva er et vendespor?
Et vendesporanlegg består av blant annet jernbanespor, kontaktledningsanlegg, signalanlegg og driftsveier. Det nye sporet for vending av tog i Ski skal bygges langs eksisterende dobbeltspor til Moss.

Det foreslåtte planområdet er foreløpig på cirka 153 daa. Dette inkluderer areal for midlertidig anleggsområde og eventuell støyskjerming. Endelig planavgrensing kan bli justert under planarbeidet.

I planarbeidet skal det også vurderes følgende:

  • Behov for støyskjerming
  • Omregulering av deler av dyrket mark fra landbruk til primært jernbaneformål
  • Behov for ny avkjørsel eller utvidelse av eksisterende avkjørsel, fra Fv. 152 Åsveien

Åpent møte om planarbeidet
Jernbaneverket inviterer til informasjonsmøte om vendesporanlegget:

Dato: 15. januar 2013, kl. 18.00
Sted: Jernbaneverkets lokaler i Holteveien 5, Ski.

- På informasjonsmøte skal vi fortelle mer om prosjektets omfang og tidsplan. Det vil også være mulig å stille spørsmål om anleggsgjennomføring og mulige konsekvenser for nærmiljøet, sier Tytlandsvik.

Skriftlige innspill sendes til: Norconsult AS ved Heidi Jensen, postboks 626, 1303 Sandvika, e-post: heidi.jensen@norconsult.com. Kontaktperson i Jernbaneverket er miljørådgiver Sigrun Tytlandsvik, Mobil 926 18 276 e-post tytsig@jbv.no.

Alle mottatte dokumenter blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.
Frist for innspill: 31. januar 2013.