Ski vendespor sør: Offentlig ettersyn av reguleringsplan

Plan- og byggesaksutvalget i Ski kommune har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for vendespor Ski sør ut på offentlig ettersyn. Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte om planen torsdag 22. august.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjon over planområdeDet planlagte vendesporet ligger langs dagens sporanlegg på Østfoldbanens vestre linje, like på sørsiden av Finstadtunnelen, sør for Ski stasjon. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et spor ved siden av dagens vestre linje som gir mulighet til å endre kjøreretning for lokaltog. Langs begge sider av jernbanen er det planlagt støyskjerm, men Ski vendespor sør vil i utgangspunktet ikke skape noe merkbar økning i støynivå området.

Åpent informasjonsmøte
Det blir avholdt åpent informasjonsmøte om planen mandag 26. august kl. 18.30 hos Jernbaneverket i Holteveien 5 i Ski. Sluttbehandling av planforslaget skal etter planen skje i kommunestyrets møte 6. november.

Forslaget med bakgrunnsdokumenter kan sees i Ski rådhus og Ski bibliotek i tiden frem til 30. august. Nærmere informasjon om planforslaget kan fås ved henvendelse til planavdelingen. Berørte naboer vil bli tilskrevet med brev. Se også kommunens hjemmeside for nærmere informasjon.

Eventuelle skriftlige merknader til planforslaget sendes til:
Ski kommune, plan og byggesak, postboks 3010, 1402 Ski. Frist 2. september 2013.

Togtrafikken opprettholdes i byggeperioden
Follobanen vil tilrettelegge for flere persontog, flere godstog, et mer forutsigbart tilbud og redusert reisetid. Nytt dobbeltspor Oslo S og kollektivknutepunktet Ski, skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene til og fra Oslo S. Byggingen av Follobanen vil påvirke dagens mønster for trafikkavvikling på Ski stasjon. Etableringen av Ski vendespor sør etableres for å kunne opprettholde togtrafikken i byggeperioden.