Milepæl for bekketunnel under Follobanen

Follobaneprosjektet i Ski startet året med markering av en viktig milepæl for Roåsbekken. Etter flere måneders arbeid med sprengning, spunting, pigging, graving og støping er bekketunnelen på 300 meter nå gjennomgående fra øst til vest.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Milepælsmarkering for Roåsbekken: Representanter for Follobaneprosjektet og entreprenørene Skanska og Martinsen & Duvholt markerer at tunnelløpet for Roåsbekken er åpnet mellom øst og  vest. Foto: Elen Haugrønning, Jernbaneverket

Roåsbekkens tunnelløp går under Langhusveien, Østfoldbanen og fremtidig Follobanetrasé. Eksisterende bekkeløp må flyttes for å gi plass til Follobanen mellom Roås og Endsjø, like nord for Ski sentrum. Bekken skal over i nytt løp fra høsten 2015, som del av forberedende arbeider til Follobanen. I entreprise Ski 01 skal det bygges i alt 600 meter nytt bekkeløp mellom østsiden av Langhusveien og vestsiden av jernbanen.

Arbeidene med å bygge bekketunnel har pågått siden sensommeren 2014, og første salve ble sprengt 14. august i fjor. Uttakskonstruksjonen på vestsiden ble ferdigstilt like før jul. Ved innløpet på østsiden har det foregått bl.a. spuntarbeider og graving for å bygge inntakskonstruksjon.

Her sprenges første salve 14. august 2014 for Roåsbekken som skal gå i tunnel under Follobanen. Foto: Bridget Rønning, Jernbaneverket

Trinnvis gjennomslag

Bekketunnelen fikk et trinnvis gjennomslag; i desember ble det etablert en åpning for å få luft i tunnelen og arbeidene fortsetter nå med å åpne opp til full dimensjon. Roåsbekken vil etter planen legges om i nytt løp fra september i år. Arbeidene utføres i av Skanska, med underentreprenørene Hæhre og Martinsen & Duvholt.

Roåsbekken - tunnel dimensjonert for 500-årsflom

Roåsbekkens nye løp blir en solid konstruksjon: Tunnelen er dimensjonert for 500-årsflom med bredde ca. 5 meter og høyde på ca. 3,5 meter.  Det bygges også en åleleder i bekketunnelen for å tilrettelegge for ålevandring i Roåsbekken.

Det åpne bekkeløpet videre vestover fra tunnelen skal ha kapasitet for 200-årsflom. I dagsone blir Roåsbekkens nye løp steinsatt og utformet med vegetasjon langs bekken for å gi best mulig forhold for plante- og dyreliv.

Utløpskonstruksjonen for Roåsbekken ble ferdigstilt i desember i fjor.Foto: Alf Egil Mathisen, Jernbaneverket

Tunnelutløpet på vestsiden fotografert inne i tunnelen. Foto: Alf Egil Mathisen, Jernbaneverket.

Her pågår arbeidene med armering av utløpskonstruksjon for Roåsbekkens 300 meter lange tunnel i oktober 2014. Foto Alf Egil Mathisen, Jernbaneverket.