Høring av reguleringsplanen for Ski stasjon

Reguleringsplanen for Nye Ski stasjon er nå ute på offentlig høring. Den 16. august er det planlagt et informasjonsmøte om prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

– Dette er viktig for kontinuiteten i prosjektet, sier Janette Brask, prosjektleder for Nye Ski stasjon.

Under behandling av reguleringsplanen ble det fattet flere tilleggsvedtak som Jernbaneverket skal vurdere og deretter drøfte med kommunen. Tilleggsvedtakene fra Ski kommune medfører at prosjektet må se nærmere på blant annet:

  • Tilrettelegging for framtidige gangbroer i den sørlige delen av stasjonen.
  • Bredden og utforming av undergangen.
  • Utredning av mulighetene for å beholde eksisterende omformerhall.
  • Utforming av reisetorgene.

Jernbaneverket og Ski kommune har ulikt syn på rammeverket for videre planlegging av prosjektet. Derfor vedtok kommunen å legge ut til offentlig ettersyn også et alternativt forslag til reguleringsbestemmelser.

– I forbindelse med annen gangs behandling av reguleringsplanen, vil Jernbaneverket få anledning til å orientere politikerne i Ski om hva vi mener om disse sakene, sier Brask.

Reguleringsplanen for Nye Ski stasjon, tilleggsvedtakene og det alternative forslaget til reguleringsbestemmelser er nå tilgjengelige på Ski kommunes nettside. Høringsfristen er satt til 30. august.

Det er planlagt et åpent informasjonsmøte i Ski Rådhus 16. august. Alle berørte, naboer og interessenter er invitert til å delta.


Fakta om Follobanen:

• Det største samferdselsprosjekt i nyere tid.
• Første samferdselsprosjekt som har utviklet eget miljøbudsjett.
22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski.
• Norges lengste jernbanetunnel på 19,5 km.
• Første norske jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp for effektiv trafikkavvikling, sikkerhet og vedlikehold.
• Byggestart planlegges i 2014 (viktig forberedende arbeid i 2013)
• Follobanen etter planen ferdigstilt i 2019
• Bygges for en mulig fart på 200/250 km/t.
• Halverer reisetiden Oslo-Ski
• Prosjektet inkluderer omfattende arbeid på Oslo S og bygging av nye Ski stasjon.
• Follobanen skal gi økt kapasiteten til og fra Oslo sørover og er viktig for InterCity-trafikken.
• Follobanen tilrettelegger for - og kan kombineres med en mulig høyhastighets-bane til kontinentet.