Follobanen forbereder flere kontrakter på Ski

Den siste av to kontrakter for Follobanens forberedende arbeider på Ski ble den 15. juli lagt ut i markedet. Det er forventet at kontraktene vil bli signert i november og arbeidene skal etter planen starte opp like etter kontraktsinngåelse.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjon av nye Ski stasjonDe to kontraktene som nå er lagt ut i markedet gjelder forberedende arbeider på henholdsvis Ski stasjon og dagstrekningen mellom Ski og Langhus.

For de forberedende arbeidene på dagstrekningen mellom Ski og Langhus er det tidligere gjennomført en prekvalifisering, og de kvalifiserte kandidatene er nå med i den videre konkurransen om kontrakten. De forberedende arbeider på Ski stasjon er en åpen konkurranse og konkurransegrunnlaget er nå tilgjengelig på den offentlige anbudsdatabasen Doffin.no.
For begge kontraktene er planen at arbeidene skal være ferdig i løpet av høsten 2014.

Forberedende arbeider Langhus – Ski
På strekningen mellom Ski stasjon og Langhus omfatter de forberedende arbeidene blant annet:

  • omlegging av Langhusveien med etablering av T-kryss
  • grunnforsterkninger med kalk/sementstabilisering flere steder langs strekningen
  • ny undergang under jernbanen ved Roås
  • omlegging av Roåsbekken i fjelltunnel
  • etablering av riggområde ved Kvakkestad

Disse forberedende arbeidene skal tilrettelegge for hovedarbeidene som tar til i 2014. Mellom Ski stasjon og Langhus omfatter hovedarbeidene bygging av spor til Follobanen, samt at Østfoldbanen skal legges om og to nye spor til godstog skal bygges. I tillegg skal det også bygges en ny bro i Nordbyveien. Denne blir større en dagens bro og vil blant annet få både fortau og sykkelfelt på begge sider.

Illustrasjon av nye Ski stasjonOmfattende arbeider på Ski stasjon
Follobanens sørligste delprosjekt, Delprosjekt Ski, omfatter en total ombygging av Ski stasjon og store endringer i området rundt stasjonen.
Ski stasjon skal utvides til tre midtplattformer med spor på begge sider. Alle plattformene skal heves og forlenges, og blir 290-350 meter lange. De reisende vil få en bred og lys undergang med adkomst til alle plattformene. Denne undergangen vil gi god tilknytting mellom øst og vestsiden av stasjonen.
På østsiden skal det bygges et reisetorg med servicehus og enkel forbindelse til bussterminalen. På vestsiden skal det bygges reisetorg i tillegg til parkering for både sykler og biler.