Dette er nye Ski stasjon

Ombygging av stasjonen vil gjøre Ski til ett av de viktigste kollektivknutepunktene i hovedstadsområdet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Ski stasjon bygges i tre faser. Den første ble gjennomført mellom mai 2010 og mai 2011, og besto av omfattende kabelomlegging. Den andre fase startet i mai 2012 og består i bygging av fire jernbanespor for parkering av persontog. Den siste fase er den store ombyggingen av stasjonen.Slik blir Ski stasjon

Stasjonen skal utvides til tre midtplattformer med spor på begge sider. Alle plattformer skal heves og forlenges, og blir 290-350 meter lange. Derfor må en del av Skeidarbygget rives. Nordbyveien bru skal rives og bygges ny, og det er lagt opp til sykkelfelt og fortau på hver side av veien.

Jernbaneveien får sykkelfelt og fortau på vestsiden, mens det på østsiden blir sykkelfelt og en rabatt med trerekke knyttet til dagens fortau.

Reisetorgene
Jernbaneverket legger stor vekt på planlegging av de nye reisetorgene. På vestsiden legges reisetorget i tilknytning til innfartsparkeringen. Reisetorg vest blir hovedatkomst for personbiltransport, med god tilgjengelighet for bil og romslig av- og påstigningsmuligheter. Holdeplass for drosjer og parkeringsplasser for funksjonshemmede er også tegnet i planen.

På østsiden skal vi bygge et reisetorg med et mindre servicebygg som vil samle tjenester for de reisende. Reisetorg øst er plassert noe lenger nord enn dagens stasjonsbygg, men bussterminalen vil fortsatt ligge i umiddelbar nærhet til toget.

En ny undergangen på cirka 80 meter vil gi god tilknytting mellom øst og vestsiden. Plassering av undergangen medfører at eksisterende stasjonsbygg må rives. Under hver av plattformene utvides undergangen til en hall. Hver hall får adkomst til plattformene med rampe, trapper og heis.

Reguleringsplanen
Sommer 2012 sendte Ski kommune reguleringsplanen for Ski stasjon ute på høring. Høringsfristen er satt til 30. august.

Reguleringsplanen og tilleggsvedtakene er tilgjengelige på Ski kommunes nettside. Det er planlagt et åpent informasjonsmøte i Ski Rådhus 16. august. Alle berørte, naboer og interessenter er invitert til å delta.

For befolkningen på Ski vil den nye stasjonen innebære:

• Ny stasjon med høyere kapasitet.
• Bedre tilknytting Øst-Vest i Ski sentrum.
• Forbedret visuelt inntrykk av stasjonen.
• Bedre trafikkavvikling på veiene rundt stasjonen.