Forberedende arbeider

Forberedende arbeider i Ski ble avsluttet i oktober 2015. Arbeidene startet i 2014 og omfattet tre kontrakter: Entreprise Ski 01 på dagstrekningen Langhus-Ski, videre Ski 02 på Ski stasjon og Ski 05 på rivningsarbeider for flere bygninger ved Ski stasjon og reetablering av ny fasade for Skeidar-bygget.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Langhusveien er lagt om over en strekning på 600 meter, og traseen flyttet mot øst. Til høyre ser vi opparbeidelse av riggområdet ved Kvakestad. Foto: Elen Haugrønning og Gunnar Børseth


Ski 01: Langhusveien og forberedende arbeider i dagsonen på strekningen Langhus - Ski

Kontrakten Ski 01 omfattet blant annet følgende arbeider:
• Omlegging av Fv 152 Langhusveien med etablering av nye t-kryss og langsgående gang- og sykkelvei
• Grunnforsterkninger for fremtidig Follobane, bl.a. kalkstabilisering av grunnen
• Omlegging av Roåsbekken inn i fjelltunnel med innløps- og utløpskonstruksjoner
• Etablering av riggområde på Kvakestad, med adkomst fra Langhusveien
• Nye drifts- og anleggsveger langs jernbanen, med ny undergang til Roås gård

Les mer om arbeidene i naboinformasjon for Ski 01 og første salve for Follobanen ved Langhusveien i Ski.

Ski 01: Roåsbekken er flyttet over i en 300 meter lang tunnel under både Follobanen og Østfoldbanen. Her går den første salva i nærheten av Østfoldbanen 4. august 2014

Ski 02: Forberedende arbeider på Ski stasjon

Forberedende arbeider på Ski stasjon omfattet blant annet forlengelse av kabelbro vest for sporområdet. Den gamle sykkelparkeringen ble våren 2014 flyttet til ny sykkelparkering ved Birkelunden like vest for stasjonen.

Montering av kabelbro ved Ski stasjon, april 2914. Kilde: Jernbaneverket

Arbeidene omfattet videre flytting av jernbanetekniske installasjoner, omlegging av kabler og trekking av nye, blant annet er kabler i dagens kabeltrase fra Langhus til Ski lagt om. Kontaktledningsmaster sør for stasjonsområdet er fjernet og erstattet av nye midlertidige. Les mer om arbeidene utført i sommerbruddet 2014 på Ski stasjon både for Follobanen (Ski 02) og Østfoldbanen.

Skeidarbyggets fasade etter riving av en del mot øst, og reetablering av ny fasade. Kilde: Jernbaneverket 

Ski 05: Forberedende arbeider - rive/reetablere Skeidarbygget, riving av tekniske bygg

I forbindelse med utbygging av Follobanen skal sporområdet på Ski stasjon utvides. Utvidelsen har medført at Skeidar-bygget er avkortet og fasade mot øst reetablert. Skeidar-bygget er kortet ned med 12 meter nærmest Nordbyveien og 18 meter på sørsiden. Denne entreprisen inkluderte også rivning av omformerbygget, et strømforsyningshus samt koblingshuset (garasje).